มีพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่พึ่ง


หมายเลข  4664
ปรับปรุง  28 มี.ค. 2564