ภิกษุไม่ใช่คฤหัสถ์

ภิกษุไม่ใช่คฤหัสถ์

หมายเลข  2474
ปรับปรุง  31 ก.ค. 2561