พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย เปตวัตถุ เล่ม ๒ ภาค ๒


ไฟล์ PDF นำเนื้อหามาจาก
ซีดีพระไตรปิฎกและอรรถกถาแปล ๙๑ เล่ม
ฉบับมหามกุฎราชวิทยาลัย ปี ๒๕๒๗
Download
2.06 MB