เมื่อความสนใจพระธรรมน้อยลง


     เมื่อความสนใจพระธรรมน้อยลง


    Tag  ขั้นการฟังเข้าใจ คบหาสมาคมกับพระธรรม ความสนใจพระธรรมลดลง คุณประมาท ตกลงสู่เหว ปล่อย มือที่อ่อนแรงลง สัทธาเสื่อมลง อวิชชา เนือย เรื่องธรรมดาๆ โยนิโสมนสิการ
    หมายเลข 4781
    27 พ.ย. 2553