ไม่มีใครหยั่งถึงกิเลสที่สั่งสมในจิต


    สำหรับผู้ที่ยังไม่ใช่พระอริยบุคคล ไม่สามารถจะรู้ได้เลยค่ะว่า วันหนึ่งๆที่หลับไป และจะตื่นขึ้น กิเลสประเภทไหนจะเกิดขึ้นมากน้อยประการใด  ไม่มีใครจะสามารถรู้ได้จริงๆ เพราะว่าไม่มีใครหยั่งถึงการสั่งสมของอกุศลธรรมซึ่งแต่ละท่านเก็บสะสมสืบต่ออยู่ในจิต เพราะเหตุว่าเมื่อวานนี้จิตของแต่ละคนก็มีโลภะต่างๆกัน มีโทสะต่างๆกัน มีความสำคัญตนต่างๆกัน มากน้อยต่างกัน มีความอิสสามากน้อยต่างๆกัน

    เพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถจะรู้ได้เลยว่า เมื่อตื่นขึ้นแล้ว วิบากประเภทไหนจะเกิด และเมื่อวิบากเกิดแล้ว กุศลจิตหรืออกุศลจิตประเภทไหนจะเกิด แต่สำหรับพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้การสะสมของกรรมและกิเลสของแต่ละบุคคล และทรงสามารถรู้ด้วยว่า บุคคลใดสามารถรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้


    หมายเลข 4737
    19 ก.ค. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari