ทำความดีไม่ใช่เพื่อตนเอง


    แม้ทำความดี ก็ยังไม่รู้เลยว่า ดีที่ทำ โดยอะไร โดยมีตนเป็นใหญ่ เพื่อตัวเอง หรือมีโลกเป็นใหญ่ คือ คนอื่น หรือว่ามีธรรมเป็นใหญ่ เพราะฉะนั้นก็เป็นสิ่งที่ลึกซึ้ง ถ้ามีความเข้าใจที่ถูกต้อง ความดีนั้นไม่ใช่เพื่อตัวเอง เพราะรู้ว่า ไม่มีตัวเลย เป็นธรรมซึ่งต้องเกิดเมื่อมีเหตุปัจจัย เมื่อมีเหตุที่เป็นอกุศลกรรม ผลของอกุศลกรรมต้องมี เมื่อมีเหตุที่เป็นกุศลกรรม ผลของกุศลกรรมต้องมี แต่แม้อย่างนั้นก็ไม่ใช่ทำดีโดยมีตัวเองเป็นใหญ่ ต้องถึงการมีธรรมเป็นใหญ่ คือ เพื่อธรรม ซึ่งไม่ใช่เพื่อตัวเอง หรือเพื่อโลก คือ คนอื่น แต่เพื่อธรรม


    Tag  ทำความดี มีตนเป็นใหญ่ มีธรรมเป็นใหญ่ มีโลกเป็นใหญ่ เพื่อคนอื่น เพื่อตนเอง ไม่มีตัว
    หมายเลข 4515
    6 ก.ย. 2558    ท่านที่เปิดฟังธรรมจาก LINE แล้วพบปัญหาฟังไม่ต่อเนื่อง ให้คลิกที่ปุ่มเมนูมุมขวาบน แล้วเลือก  Open in other app  สำหรับผู้ใช้ iPhone iPad คลิกที่  Open in Safari