เพียงเล็กน้อยก็บรรลุได้

สนทนาเรื่องการปฏิบัติธรรม

 ที่บรรลุได้เพราะสติระลึกไปในสภาพธรรมได้อย่างรวดเร็ว

 และปัญญาที่อบรมมาจนคมกล้าก็สามารถจะประจักษ์แจ้ง

 แทงตลอด วิปัสสนาญาทั้ง ๑๖ ขั้น เป็นพระอริยบุคคลได้

การปฏิบัติธรรมเป็นการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค

ด้วยเหตุว่าพระธรรมไม่ใช่สำหรับอ่านหรือว่าไม่ใช่เพียงสำหรับพิจารณา

ทุกท่านควรจะประพฤติปฏิบัติตามเท่าที่เข้าใจด้วย

ถ้าไม่ศึกษาด้วยการพิจารณาพระธรรมโดยละเอียด ก็ยากที่จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง

เพราะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ และทรงแสดงนั้นลึกซึ้งและละเอียดจริงๆ

ฉะนั้น ส่วนใหญ่ของพุทธศาสนิกชนจึงปฏิบัติธรรมขั้นทาน และ ขั้นศีล

แต่การปฏิบัติธรรมขั้นอบรมเจริญปัญญานั้น

ต้องศึกษาให้เข้าใจโดยละเอียด จึงจะอบรมเจริญได้

 


หัวข้อหมายเลข  4147
ปรับปรุง  17 มี.ค. 2554