ฟังธรรมะเพราะอยาก หรือเพื่อเข้าใจถูก

สนทนาเรื่องการปฏิบัติธรรม

 ฟังธรรมะไม่ใช่เพื่อ "เรา" หรือ เพื่อวัดความดีขึ้นของ "เรา"

 แต่เพื่อความเข้าใจธรรมะที่ถูกต้อง

 ให้รู้ว่า "เรา" ไม่ดีมากเพียงใด  ตามความเป็นจริง

การปฏิบัติธรรมเป็นการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค

ด้วยเหตุว่าพระธรรมไม่ใช่สำหรับอ่านหรือว่าไม่ใช่เพียงสำหรับพิจารณา

ทุกท่านควรจะประพฤติปฏิบัติตามเท่าที่เข้าใจด้วย

ถ้าไม่ศึกษาด้วยการพิจารณาพระธรรมโดยละเอียด ก็ยากที่จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง

เพราะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ และทรงแสดงนั้นลึกซึ้งและละเอียดจริงๆ

ฉะนั้น ส่วนใหญ่ของพุทธศาสนิกชนจึงปฏิบัติธรรมขั้นทาน และ ขั้นศีล

แต่การปฏิบัติธรรมขั้นอบรมเจริญปัญญานั้น

ต้องศึกษาให้เข้าใจโดยละเอียด จึงจะอบรมเจริญได้

 


หัวข้อหมายเลข  3754
ปรับปรุง  17 มี.ค. 2554