อัตตสัญญา นิจจสัญญา

จากการสนทนา..    ชิคุจฉิตัพพสูตร  ว่าด้วยบุคคลที่ควรคบ ฯ 

 อัตตสัญญา - ความจำว่าเป็นเรา

 นิจจสัญญา - ความจำว่าเที่ยง

พระพุทธดำรัสที่ว่า  ผู้ใดเห็นธรรม  ผู้นั้นชื่อว่าย่อมเห็นตถาคต

หมายถึง การเห็นธรรมรู้แจ้งธรรมที่พระผู้มีพระภาคตรัสรู้

การศึกษาพระธรรมวินัยจึงเป็นสรณะ  เป็นที่พึ่ง

เป็นทางนำไปสู่พระพุทธศาสนาขั้นปฏิบัติและขั้นปฏิเวธ  เป็นลำดับไป

พระธรรมวินัยซึ่งพระอรหันตสาวกได้สังคายนาเป็น  ๓  ปิฏกนั้น  คือ

พระวินัยปิฏก ๑    พระสุตตันตปิฏก ๑    พระอภิธรรมปิฏก ๑

พระสูตร หรือ พระสุตตันปิฏก  เป็นส่วนของพระไตรปิฎกที่เกี่ยวกับ

หลักธรรมที่ทรงเทศนาแก่บุคคลต่างๆ  ณ  สถานที่ต่างๆ  เป็นส่วนใหญ่

 


หัวข้อหมายเลข  3305
ปรับปรุง  16 ม.ค. 2554