ปัญญาเกิดได้อย่างไร


        อ.นิภัทร เบื้องต้นจะต้องมีศรัทธา มีความเชื่อ มีศรัทธา และยังไม่พอ ต้องเข้าไปหาท่านผู้รู้ ต้องเข้าไปหาด้วย เข้าไปหาแล้ว ก็ต้องไปนั่งใกล้ๆ ท่านด้วย เข้าไปนั่งใกล้ๆ แล้วต้องถาม ไม่รู้อะไรเราก็ถามท่าน ถามแล้วก็ฟัง ฟังให้จำได้ จำได้แล้ว ยังไม่พอ จำได้แล้ว ยังมาไตร่ตรองเนื้อความที่จำนั้น ว่ามีเหตุมีผลอย่างไร ไตร่ตรองเนื้อความโดยละเอียดแล้ว ก็จะต้องมาทำตามที่ได้ไตร่ตรองแล้วนั้นด้วย เรียกว่า ธัมมานุธัมมปฏิบัติ (ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ) แล้วปัญญาก็จะเกิด คือว่ามีเหตุอยู่ ๒ อย่าง สรุปแล้วมีเหตุอยู่สองอย่าง คือ ๑ เหตุภายนอก คือ กัลยาณมิตร กัลยาณมิตรคือท่านผู้รู้ ก็อย่างนี้ อย่างที่เรามานี่ และ ๒ โยนิโสมนัสิการ เหตุภายใน คือหมายความว่า เราจะต้องเป็นคนที่รักดีด้วย ใช่ไหม คือ ๑ จะต้องคบคนดีด้วย และ ๒ ตัวเราเองจะต้องเป็นคนที่คิดดีด้วย

        ที่มา ...

        สนทนาธรรม ตอนที่ 025


    หมายเลข 12917
    6 ก.พ. 2567