อบรมตัวสติจนกว่าจะเป็นสัมมาสติและสติสัมโพชฌงค์

    สุ.     เพราะฉะนั้นการอบรมเจริญปัญญาเข้าใจถูก อบรมสติสัมปชัญ ญะซึ่งเป็นสติปัฏฐาน และสติปัฏฐานที่อบรมแล้วโดยรู้ลักษณะของสิ่งที่ปรากฏ อาจจะกล่าวว่าสติปัฏฐานก็เจริญจนกระทั่งถึงกาลที่เป็นสติสัมโพชฌงค์ แต่มาจากไหน สติปัฏฐานลอย ๆ ไม่ได้ ต้องมีสิ่งที่สติระลึกแล้วรู้ และสภาพของสติที่ระลึกก็จะเป็นการเข้าใจปัญญาที่เกิดร่วมด้วยกับสตินั้นก็จะค่อย ๆ เข้าใจขึ้น เพราะฉะนั้นอบรมตัวสติซึ่งกำลังรู้ลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏนั่นเอง จนกว่าจะเป็นสัมมาสติที่เป็นมรรคมีองค์ ๘


    หมายเลข 10448
    ปรับปรุง 16 พ.ย. 2558