โลกไหนเป็นประโยชน์


  ผู้ถาม  ขอเรียนถามอาจารย์สุจินต์  คำที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่า มัชฌิมาปฏิปทา หรือทางสายกลาง ให้อาจารย์ช่วยอธิบายคำนี้ให้กระจ่าง

  ส.   ความหมายเดียวกับมรรคมีองค์ ๘ กับสติปัฏฐาน

  ผู้ถาม  อีกคำถามครับ วิเคราะห์วิกฤตการณ์ของโลกในปัจจุบัน และผลกระทบอันจะมีต่อพระพุทธศาสนา และอุบายอันจะนำมาซึ่งความเป็นหนึ่งเดียวของชาวพุทธทั้งโลก

  ส.   ทุกคนต้องตายแน่ แต่ว่าจะเร็วหรือช้า นั่นก็แล้วแต่เหตุปัจจัย  เพราะฉะนั้น ก็โลกไหนที่ควรจะพิจารณา ที่จะวิเคราะห์ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง  ถ้าเรามัวสนใจเรื่องโลกอย่างที่ชาวโลกสนใจ ประโยชน์มากหรือน้อย หรือไม่มีประโยชน์เลย หรือได้ประโยชน์อะไร นอกจากวิจัยด้วยโลภะ โทสะ แต่ว่าไม่ใช่ด้วยปัญญาที่มีความรู้ความเข้าใจโลกในวินัยของพระอริยะ  เพราะว่าโลกจริงๆ ก็คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ถ้าไม่มีทั้งหมดนี้ โลกใดๆ ก็ไม่ปรากฏทั้งสิ้น เพราะฉะนั้น เวลาที่โลกปรากฏ ให้ทราบว่ามีเหตุที่จะให้โลกปรากฏก็คือ เมื่อมีการเกิดของจิต

  เพราะฉะนั้น ถ้าจะวิเคราะห์โลกจริงๆ ที่เป็นประโยชน์สำหรับชีวิตที่มีอยู่สั้นมาก ก็คือ ควรที่จะได้วิเคราะห์เรื่องของสภาพธรรมะ มากกว่าที่จะวิเคราะห์เรื่องเหตุการณ์ของโลกในปัจจุบัน


  หมายเลข 10273
  18 ก.ย. 2558