การดำเนินชีวิต
 
orawan.c
orawan.c
วันที่  2 มิ.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข  8781
อ่าน  1,117

       ประทับใจที่ท่านอาจารย์สุจินต์ เตือนให้ผู้ฟังไม่ควรประมาทในการดำเนินชีวิตดัวย

ความว่า  ภาวนาธิษฐานะชีวิตัง         หมายถึง            การมีชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงใน

การอบรมเจริญปัญญา    ปัญญา   หมายถึงความเห็นถูกเข้าใจถูกในลักษณะของสภาพ

ธรรมะที่กำลังปรากฎตรงตามความเป็นจริง

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ajarnkruo
วันที่ 2 มิ.ย. 2551

     ถ้าไม่มีชีวิตอยู่ด้วยการฟังพระธรรม ....การอบรมเจริญปัญญาเพื่อละคลายความเห็น

ผิดก็จะเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้      และก็จะเป็นเรื่องของการสะสมอกุศลจิตเป็นส่วนใหญ่

โดยที่อาจจะมีกุศลจิตเกิดบ้างเพียงเล็กน้อย     ซึ่งกุศลจิตเล็กน้อยนั้น    ไม่พอที่จะละ

คลายการยึดถือสภาพธรรมว่าเป็นเรา ของเราได้เลย    การขาดความเข้าใจความจริงที่

กำลังปรากฏโดยความไม่ใช่สัตว์  บุคคล  ตัวตน  และกิเลสที่สะสมมา   ทำให้บุคคลไม่

น้อมไปที่จะเจริญกุศลที่ควรจะเจริญโดยทันทีครับ

     ...ขออนุโมทนาครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
ตุลา
วันที่ 2 มิ.ย. 2551

 

มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญา เป็นหนทางที่ประเสริฐที่สุดค่ะ

 

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
เจริญในธรรม
วันที่ 2 มิ.ย. 2551
ขออนุโมทนา
 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
K
วันที่ 2 มิ.ย. 2551

มั่นคง ในหนทาง แม้อีกห่าง สักเพียงใหน         

สุขแท้ แม้แสนไกล ก็ถึงได้...ด้วยปัญญา

 การดำเนินชีวิตที่ต้องหาเลี้ยงตนและดูแลคนรอบข้าง      บางคราวกิเลสก็พัดพาเราออกห่างจากพระสัทธรรม

 ท่านอาจารย์เตือนอยู่เสมอว่า ขอให้มั่นคงในพระธรรม   ไม่ว่าจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่ควรละทิ้งการฟังพระธรรม

 ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
suwit02
วันที่ 2 มิ.ย. 2551
             สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 2 มิ.ย. 2551
กราบอนุโมทนาท่านอาจาร์ยสุจินต์และทุกทุกท่านค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
นวล
วันที่ 2 มิ.ย. 2551

ขออนุโมทนาคะ  แล้วอย่าลืมว่า เจริญมั่นคงในกุศลทุกประการด้วย

         

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Pararawee
วันที่ 3 มิ.ย. 2551

ท่านอาจารย์มีเมตตาสูงมากแก่พวกเราค่ะ พวกเราโชคดีมากที่มีโอกาสได้ฟังธรรมะจากท่านได้ใกล้ชิดกับท่าน(บ้าง) ข้าพเจ้าซาบซึ้งในพระคุณของท่านมากๆจึงตั้งใจศึกษาธรรมะต่อไปค่ะ

ต้องฟัง

แล้วก็ฟัง

แล้วก็ฟังต่อไปอีกแสนๆกัป

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
happyindy
วันที่ 3 มิ.ย. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ
 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
pornpaon
วันที่ 3 มิ.ย. 2551
อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ 4 โดย K

มั่นคง ในหนทาง แม้อีกห่าง สักเพียงใหน         

สุขแท้ แม้แสนไกล ก็ถึงได้...ด้วยปัญญา

 การดำเนินชีวิตที่ต้องหาเลี้ยงตนและดูแลคนรอบข้าง      บางคราวกิเลสก็พัดพาเราออกห่างจากพระสัทธรรม

 ท่านอาจารย์เตือนอยู่เสมอว่า ขอให้มั่นคงในพระธรรม   ไม่ว่าจะไปทำอะไรอยู่ที่ไหนก็ไม่ควรละทิ้งการฟังพระธรรม

 ขออนุโมทนาครับ


ขออนุญาตอ้างอิงเพราะโดนใจ

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 3 มิ.ย. 2551

       ถึงจะเสื่อมทรัพย์  เสื่อมจากญาติ  มิตร  คนผู้เป็นที่รัก    แต่การเสื่อมนั้นไม่เท่ากับ

การเสื่อมปัญญาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
baramees
วันที่ 3 มิ.ย. 2551

เกิดมาเพื่ออะไร..เพื่อเข้าใจพระธรรม...ประเสริฐ

มั่นคงหรือยัง...ยัง...แต่สะสมไปทีละเล็กละน้อย

ขณะนี้เอง เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้..จนมั่นคง

ภาวนา   ธิษฐานะ  ชีวิตัง 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
เซจาน้อย
วันที่ 3 มิ.ย. 2551

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
suwit02
วันที่ 4 มิ.ย. 2551

baramees    ความคิดเห็นที่ 12    
 
เกิดมาเพื่ออะไร..เพื่อเข้าใจพระธรรม...ประเสริฐ

มั่นคงหรือยัง...ยัง...แต่สะสมไปทีละเล็กละน้อย

ขณะนี้เอง เข้าใจสิ่งที่มีในขณะนี้..จนมั่นคง

ภาวนา   ธิษฐานะ  ชีวิตัง 

 
 
 
wannee.s    ความคิดเห็นที่ 11        
 
ถึงจะเสื่อมทรัพย์  เสื่อมจากญาติ  มิตร  คนผู้เป็นที่รัก 

แต่เสื่อมนั้นไม่เท่ากับการเสื่อมปัญญาค่ะ

 

 

สาธุ


 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
sumek
sumek
วันที่ 5 มิ.ย. 2551

ท่านว่าไว้  จงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท

 

 

สาธุ  สาธุ  สาธุ      ขอ อนุโมทนาในจิตที่เป็นกุศลของทุกท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
khampan.a
วันที่ 5 มิ.ย. 2551
    คำว่า  ภาวนาธิฏฐานชีวิตัง  ภาษาบาลี คือ ภาวนาธิฏฺฐานชีวิตํ   แต่พอเวลาเป็นคำภาษาไทยแล้ว นิยมเขียนเป็น ภาวนาธิษฐานชีวิตัง         มาจากคำ ๓  คำรวมกัน  คือภาวนา (การอบรมเจริญปัญญา)+ อธิษฐานะ (ความตั้งมั่น ความตั้งใจมั่น ความมั่นคง)
 
+   ชีวิตัง (ชีวิต หรือ ความเป็นอยู่)   จึงแปลรวมกันได้ความว่า    "มีชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงในการที่จะอบรมเจริญปัญญา  หรือ  มีชีวิตที่มั่นคงในการอบรมเจริญปัญญา"    เป็นเครื่องเตือนที่ดี  เตือนให้เป็นผู้มีความมั่นคง   มีความตั้งใจมั่นที่จะศึกษาอบรม-เจริญปัญญา    มั่นคงในหนทางที่จะเป็นไปเพื่อความเข้าใจถูก   เห็นถูก   ในลักษณะของสภาพธรรมที่กำลังปรากฏตามความเป็นจริง           ปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริง    ... ขออนุโมทนาครับ  ...
 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
suwit02
วันที่ 6 มิ.ย. 2551

ชอบคำแปลอันแรก

มีชีวิตอยู่ด้วย  ความมั่นคงในการที่จะอบรมเจริญปัญญา 

          เข้าใจได้ง่ายและชัดเจนดี

 

   พระพุทธวัจนะเป็นภาษาบาลี

จึงยินดีมากที่มีผู้ให้ความรู้ภาษาบาลีอยู่ตรงนี้

และ

นอกจากจะรู้ในภาษาแล้ว ยังรู้ในธรรมอีกด้วย

ทำให้ยินดีมากยิ่งขึ้นไปเมื่อได้ฟัง

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
prakaimuk.k
วันที่ 6 มิ.ย. 2551

       ขออนุโมทนาค่ะ  ข้อความสั้นๆ แต่ให้ความหมายลึกซึ้ง  เป็นกำลังใจในการมีชีวิต

อยู่เพื่ออบรมเจริญปัญญาให้มั่นคงยี่งๆขึ้นไป...

 
  ความคิดเห็นที่ 19  
 
choonj
วันที่ 6 มิ.ย. 2551

       เมื่อรู้คำแปลจากคุณ Khampan.a แล้ว ก็เข้าใจว่า  ความมั่นคงนี้สำคัญ   แต่ยังไง

คือ  ความมั่นคง        ความมั่นคง คือ การมีปรกติระลึกสภาพธรรมตามความเป็นจริง   ปรกติในวันหนี่งๆ จิตเป็นอกุศลเสียส่วนมาก แล้วเราจะมีความมั่นคงไมนี่          ยังไงๆก็ต้องมีปรกติระลึก

สภาพธรรมตามความเป็นจริงอยู่แล้ว

       เห็นด้วยกับความคิดเห็นที่ ๑๑   ขออนุโมทนาครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 20  
 
happyindy
วันที่ 6 มิ.ย. 2551

"มีชีวิตอยู่ด้วยความมั่นคงในการที่จะอบรมเจริญปัญญา

หรือ  มีชีวิตที่มั่นคงในการอบรมเจริญปัญญา"

..........

ปัญญาเท่านั้นที่จะเป็นที่พึ่งที่แท้จริง

   

เตือนสติและเป็นกำลังใจอย่างมาก

ขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 21  
 
narong.p
วันที่ 7 มิ.ย. 2551

 

ขอบคุณพี่อรวรรณที่ตั้งกระทู้นี้

เตือนให้มีความมั่นคงในการฟังธรรมต่อๆไป

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 22  
 
จ่าหนาน
วันที่ 15 มิ.ย. 2551

        ผมก็จะฟังไปเรื่อย ๆ แหละครับ  เสียดายเวลามากที่ล่วงเลยมาจนบัดนี้   ถ้าสนใจตั้งแต่ก่อนคงจะมีความเข้าใจ     มีปัญญามากกว่านี้     มัวไปสนใจการงานการทำมาหาเลี้ยงตนเองและคนรอบข้างเสียนาน   (คงจะมีบุญสั่งสมมาน้อย)      ตอนนี้พอตั้งตัวได้(ตามอัตภาพ) ก็เลยมีเวลามาใส่ใจ (คิดจะบวชต้นปีหน้า จึงเตรียมตัวเสียแต่เนิ่น ๆ) แต่หนทางยังไกลมาก ๆๆๆๆๆๆๆๆๆ     พึ่งจะเริ่มออกเดินทาง(ทางธรรม)      ยังดีที่เห็นคุณ STUDY คุณ ORAWAN   คุณเมตตา   คุณ WANNEE ฯลฯ อยู่ไกล ๆ โน้น ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกรุณาหันมาบอกทางผมบ้างนะครับ      ไม่งั้นเดินทางผิดเสียเวลา (จริงๆ อยากจะไปที่บ้านธัมมะด้วย)

 

 
  ความคิดเห็นที่ 23  
 
Komsan
วันที่ 22 ม.ค. 2552 19:13 น.
ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ
 
  ความคิดเห็นที่ 24  
 
คุณ
วันที่ 5 ก.พ. 2554 10:42 น.

 

 

         ขออนุโมทนาในทุกกุศลจิตของสหายธรรมค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 25  
 
pamali
วันที่ 5 ก.พ. 2554 23:12 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านค่ะ...

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ