ปัญญาวิมุติ
 
บ้านธัมมะ
วันที่  12 พ.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข  8634
อ่าน  2,573

ปัญญาวิมุติ

ปญฺญา (ความรู้ทั่ว) + วิมุตฺติ (ความหลุดพ้น) ความหลุดพ้นด้วยอำนาจแห่งปัญญา หมายถึง  ความหลุดพ้นแห่งจิตจากอวิชชาด้วยกำลังของปัญญา ได้แก่  มรรคจิตซึ่งเป็นขณะที่กำลังหลุดพ้น  และผลจิตซึ่งเป็นขณะที่หลุดพ้นแล้ว ปัญญาวิมุติที่เป็นพระอริยบุคคล หมายถึง  ผู้ที่หลุดพ้นโดยไม่มีองค์ฌานที่เกิดจากการอบรมสมถภาวนาเกิดพร้อมกับมรรคจิต ผลจิตเป็นการหลุดพ้นเพียงฝ่ายเดียว (เอกโตภาควิมุติ คือหลุดพ้นจากสังขาร เพราะมีนิพพานเป็นอารมณ์) อุภโตภาควิมุติ หมายถึง พระอริยบุคคลที่บรรลุทั้ง ๒ ฝ่าย คือมีฌานจิตเกิดพร้อมกับมรรคจิต  ผลจิต (อรูปฌานเป็นการหลุดพ้นจากรูป โลกุตรธรรมเป็นการหลุดพ้นจากสังขาร)

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 18 พ.ค. 2551
สาธุ
 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
pawana
วันที่ 21 ธ.ค. 2552 07:36 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
phawinee
วันที่ 29 ก.ย. 2556 09:02 น.

อนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
namconinfe
วันที่ 18 ก.พ. 2557 22:10 น.

สาธุ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ