Loading...
 761   ความหมายของธรรมะ
kdl003
วันที่ 27 ม.ค. 2549
อ่าน 6,014
 
 

เคยฟังคำบรรยายของบางท่านที่กล่าวว่า   ธรรมะมีความหมาย 4  อย่าง คือ 

  1.   ธรรมชาติ   

  2.   ธรรมดา

  3.   การปฏิบัติหน้าที่

  4.   คำสอนทางศาสนา

แต่บางท่านอธิบายความหมาย 4 อย่างเช่นกัน  แต่มีความต่างกัน  คือ

  1.   ธรรมชาติ 

  2.   กฎของธรรมชาติ 

  3.   หน้าที่ตามธรรมชาติ 

  4.   ผลที่ได้รับจากการทำหน้าที่ตามธรรมชาติ


     อยากทราบว่า หากจะอธิบายให้คนไม่เคยฟังเลยหรือไม่เคยสนใจ

     ในความหมายของธรรมะ  ควรจะอธิบายอย่างไรให้เข้าใจได้ง่าย ๆ

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 28 ม.ค. 2549
 

 ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาได้แสดงความหมายศัพท์ว่า   ธัมมะ  ไว้ทั้งหมดรวมเป็น

สิบอย่าง  คือ ท่านใช้ในอรรถต่างๆ     บางแห่ง  หมายถึง  พระธรรมคำสอนที่เป็นปริยัติ

บางแห่ง หมายถึงบุญ  บางแห่ง หมายถึง สภาวธรรม  บางแห่ง หมายความเป็นธรรมดา

เป็นต้น

 เมื่อว่าโดยนัยปรมัตถธรรม  คำว่า ธรรม หมายถึงสภาวธรรม  คือ  ธรรมที่มีจริง  ไม่ใช่

สัตว์  บุคคล  ไม่ใช่ตัวตนเราเขา  เป็นเพียงสภาวธรรมอย่างหนึ่งที่เกิดขึ้นเท่านั้น  เช่น

ทางตามีเพียงสี  ทางหูมีเพียงเสียง  ทางจมูกมีเพียงกลิ่น เป็นต้น ทั้งหมดเป็นธรรม
 

   โปรดอ่านข้อความโดยตรงในพระไตรปิฎกและอรรถกถา 

   คลิกอ่านเพิ่มเติม..

          ส่วนศัพท์ว่า    ธัมมะ   นี้   ย่อมปรากฏในศัพท์เป็นต้นว่า  ปริยัตติ  สัจจะ  สมาธิ

ปัญญา  ปกติ  สภาวะ  สุญญตา   ปุญญะ  อาปัตติ    และ เญยยะ.

จาก พระสุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ เล่ม ๑ ภาค ๑  หน้าที่ 47


 

          ธมฺมศัพท์    ในบทว่า    ธมฺมฏฺฐิติญาณํ   นี้     ย่อมปรากฏในอรรถว่า    สภาวะ,

ปัญญา,     บุญ,     บัญญัติ,    อาบัติ,   ปริยัติ,   นิสสัตตตา,    วิการ,    คุณ,    ปัจจัย,

ปัจจยุปบันเป็นต้น.


 จาก  พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๑  หน้าที่ 47

 
  

  ความคิดเห็นที่ 4  
kanwan
วันที่ 22 ก.พ. 2549
 

ธรรมะ คือ สิ่งที่มีจริง เช่น ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราก็เป็น ธรรมะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 5  
study
วันที่ 22 ก.พ. 2549
 

 ก็    ธมฺม   ศัพท์นี้     ย่อมปรากฏในอรรถว่าสภาวะ     ได้ในติกะว่า

กุสลา   ธมฺมา    สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นกุศล,  อกุสลา   ธมฺมา

สภาวธรรมทั้งหลายที่เป็นอกุศล,    อพฺยากตา  ธมฺมา   สภาวธรรม

ทั้งหลายที่เป็นอัพยากตะ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 6  
อิสระ
วันที่ 19 ก.ค. 2550
 
ขออนุโมทนาครับ
 
  

  ความคิดเห็นที่ 7  
udomjit
วันที่ 4 พ.ค. 2551
 

อนุโมทนานะคะ ดิฉันได้นำความรู้ที่ได้รับนี้ไปเผยแพร่ต่อค่ะ เพราะส่วนมากเราจะ

เหมือนรู้กันเองว่า หมายถึงอะไร แต่การได้ทราบข้อความจากพระไตรปิฎกย่อมถูก

ต้องอย่างที่สุด  กราบขอบพระคุณนะคะ

 

 
  

  ความคิดเห็นที่ 8  
เซจาน้อย
วันที่ 25 ม.ค. 2555 11:39 น.
 

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ

 
  แสดงความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่

Back to Top