Loading...
 599   มรรคมีองค์แปด
nee
วันที่ 20 ธ.ค. 2548
อ่าน 2,327
 
 

1.  มรรคมีองค์แปด  หมายความว่าอย่างไร

2.  เราเจริญมรรคมีองค์แปดอย่างไร

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 21 ธ.ค. 2548
 

มรรคมีองค์ ๘   หมายความว่า ทางประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ   มีสัมมาทิฏฐิ  เป็นต้น

มรรค หรือ ทาง    มีทั้ง   สัมมามรรค ( ทางถูก อริยมรรค  )   และมิจฉามรรค ( ทางผิด )

อริยมรรคมีองค์  ๘      เจริญด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์       แล้ว

ประพฤติปฏิบัติตาม

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
study
วันที่ 21 ธ.ค. 2548
 

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑  หน้าที่ 7

๒.  อุปัฑฒสูตร

ความเป็นผู้มีมิตรดี  เป็นพรหมจรรย์

[๔]     ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-

สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ นิคมของชาวสักยะ  ชื่อ  สักกระ    ในแคว้น

สักกะของชาวศากยะทั้งหลาย     ครั้งนั้น  ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค-

เจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว    นั่ง  ณ  ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  ครั้น

แล้ว  ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ความเป็นผู้มีมิตรดี  มี

สหายดี   มีเพื่อนดี  นี้เป็นกึ่งหนึ่งแห่งพรหมจรรย์เทียวนะ   พระเจ้าข้า.

[๕]      พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า   

ดูก่อนอานนท์     เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้น   เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้น  ก็ความเป็นผู้มี

มิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดีนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียว   ดูก่อนอานนท์  อันภิกษุผู้มี

มิตรดี    มีสหายดี   มีเพื่อนดี       พึงหวังข้อนี้ได้ว่า     จักเจริญอริยมรรคประกอบด้วย

องค์ ๘ จักกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์   ๘.

[๖]     ดูก่อนอานนท์     ก็ภิกษุผู้มีมิตรดี     มีสหายดี    มีเพื่อนดี   ย่อมเจริญอริยมรรค

ประกอบด้วยองค์  ๘  ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบ ด้วยองค์  ๘ อย่างไรเล่า

ดูก่อนอานนท์  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก     อาศัยวิราคะ   

อาศัยนิโรธ      น้อมไปในการสละ     ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ. . .      สัมมาวาจา. . .

สัมมากัมมันตะ.. .  สัมมาอาชีวะ. . สัมมาวายามะ . . .  สัมมาสติ. . .    สัมสมาธิ....        

อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธ     น้อมไปในการสละ        ดูก่อนอานนท์  

ภิกษุผู้มีมิตรดี    มีสหายดี

                                                     ฯลฯ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
study
วันที่ 21 ธ.ค. 2548
 

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑  หน้าที่ 1
                                       
มัคคสังยุต
                                             
๑.  อวิชชาสูตร

ฯลฯ


[๒]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   อวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อม      เกิด

ร่วมกับความไม่ละอายบาป   ความไม่สะดุ้งกลัวบาป   ความเห็นผิด   ย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่

รู้แจ้งประกอบด้วยอวิชชาความดำริผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นผิด   เจรจาผิดย่อมเกิด

มีแก่ผู้มีความดำริผิด   การงานผิด   ย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาผิด  การเลี้ยงชีพผิดย่อมเกิดมี

แก่ผู้ทำการงานผิด    พยายามผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพผิด    ระลึกผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้-

พยายามผิด     ตั้งใจผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกผิด.


[๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย     ส่วนวิชชา     เป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม   

เกิดร่วมกับความละอายบาป     ความสะดุ้งกลัวบาป    ความเห็นชอบ   ย่อมเกิดมีแก่ผู้รู้

แจ้ง ประกอบด้วยวิชชา     ความดำริชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นชอบ      เจรจาชอบ

ย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริชอบ     การงานชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาชอบ    การเลี้ยงชีพ

ชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานชอบ    พยายามชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพชอบ    ระลึก

ชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามชอบ    ตั้งใจชอบย่อมบังเกิดมีแก่ผู้มีระลึกชอบ.

จบอวิชชาสูตรที่  ๑

 
  

เขียนความคิดเห็น
กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ ... คลิกที่นี่
keyword : -