loading...
 599   มรรคมีองค์แปด
nee
วันที่ 20 ธ.ค. 2548
อ่าน 2,463

1.  มรรคมีองค์แปด  หมายความว่าอย่างไร

2.  เราเจริญมรรคมีองค์แปดอย่างไร

 

  ความคิดเห็นที่ 1  
study
วันที่ 21 ธ.ค. 2548

มรรคมีองค์ ๘   หมายความว่า ทางประกอบด้วยธรรม ๘ ประการ   มีสัมมาทิฏฐิ  เป็นต้นมรรค หรือ ทาง    มีทั้ง   สัมมามรรค (ทางถูก อริยมรรค)   และมิจฉามรรค (ทางผิด)  อริยมรรคมีองค์ ๘  เจริญด้วยการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์  แล้วประพฤติปฏิบัติตาม

 
  

  ความคิดเห็นที่ 2  
study
วันที่ 21 ธ.ค. 2548

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑  หน้าที่ 7
๒.  อุปัฑฒสูตรความเป็นผู้มีมิตรดี  เป็นพรหมจรรย์

     [๔] ข้าพเจ้าได้สดับมาแล้วอย่างนี้ :-
     สมัยหนึ่ง  พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับอยู่ ณ นิคมของชาวสักยะ  ชื่อ  สักกระ    ในแคว้นสักกะของชาวศากยะทั้งหลาย     ครั้งนั้น  ท่านพระอานนท์เข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค-เจ้าถึงที่ประทับถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้ว    นั่ง  ณ  ที่ควรส่วนข้างหนึ่ง  
     ครั้นแล้ว  ได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคเจ้าว่า  ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ   ความเป็นผู้มีมิตรดี  มีสหายดี   มีเพื่อนดี  นี้เป็นกึ่งหนึ่งแห่งพรหมจรรย์เทียวนะ   พระเจ้าข้า.
     [๕]  พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่า  ดูก่อนอานนท์  เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้น   เธออย่าได้กล่าวอย่างนั้น  ก็ความเป็นผู้มีมิตรดี  มีสหายดี  มีเพื่อนดีนี้เป็นพรหมจรรย์ทั้งสิ้นทีเดียว   ดูก่อนอานนท์  อันภิกษุผู้มีมิตรดี    มีสหายดี   มีเพื่อนดี   พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์ ๘ จักกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบด้วยองค์  ๘.
     [๖]  ดูก่อนอานนท์    ก็ภิกษุผู้มีมิตรดี  มีสหายดี    มีเพื่อนดี   ย่อมเจริญอริยมรรคประกอบด้วยองค์  ๘  ย่อมกระทำให้มากซึ่งอริยมรรคประกอบ ด้วยองค์  ๘ อย่างไรเล่า  ดูก่อนอานนท์  ภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสัมมาทิฏฐิอันอาศัยวิเวก  อาศัยวิราคะ  อาศัยนิโรธ    น้อมไปในการสละ  ย่อมเจริญสัมมาสังกัปปะ. . .  สัมมาวาจา. . .สัมมากัมมันตะ.. .  สัมมาอาชีวะ. . สัมมาวายามะ . . .  สัมมาสติ. . .    สัมสมาธิ....  อันอาศัยวิเวก    อาศัยวิราคะ    อาศัยนิโรธ  น้อมไปในการสละ  ดูก่อนอานนท์   ภิกษุผู้มีมิตรดี    มีสหายดี    ฯลฯ

 
  

  ความคิดเห็นที่ 3  
study
วันที่ 21 ธ.ค. 2548

พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค เล่ม ๕ ภาค ๑  หน้าที่ 1
                                       
มัคคสังยุต
                                             
๑.  อวิชชาสูตร

ฯลฯ


     [๒]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย   อวิชชาเป็นหัวหน้าในการยังอกุศลธรรมให้ถึงพร้อม  เกิดร่วมกับความไม่ละอายบาป   ความไม่สะดุ้งกลัวบาป   ความเห็นผิด   ย่อมเกิดมีแก่ผู้ไม่รู้แจ้งประกอบด้วยอวิชชาความดำริผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นผิด   เจรจาผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริผิด  การงานผิด  ย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาผิด  การเลี้ยงชีพผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานผิด  พยายามผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพผิด    ระลึกผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามผิด  ตั้งใจผิดย่อมเกิดมีแก่ผู้ระลึกผิด.
     [๓]  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย  ส่วนวิชชา เป็นหัวหน้าในการยังกุศลธรรมให้ถึงพร้อม  เกิดร่วมกับความละอายบาป   ความสะดุ้งกลัวบาป    ความเห็นชอบ   ย่อมเกิดมีแก่ผู้รู้แจ้ง ประกอบด้วยวิชชา  ความดำริชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความเห็นชอบ  เจรจาชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้มีความดำริชอบ  การงานชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เจรจาชอบ    การเลี้ยงชีพชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้ทำการงานชอบ    พยายามชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้เลี้ยงชีพชอบ  ระลึกชอบย่อมเกิดมีแก่ผู้พยายามชอบ    ตั้งใจชอบย่อมบังเกิดมีแก่ผู้มีระลึกชอบ.

จบอวิชชาสูตรที่  ๑

 
  

แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ
  

  keyword :  -
loading...