มหาปรินิพพานสูตร .. สังเวชนียสถาน ๔ ตำบล
 
werayut.s
วันที่  30 พ.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข  3848
อ่าน  1,334
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
werayut.s
วันที่ 30 พ.ค. 2550

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
ไตรสรณคมน์
วันที่ 1 มิ.ย. 2550

มธุรัตถวิลาสินี อรรถกถาขุททกนิกายพุทธวงศ์  เรื่องสถานที่ที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงละ

ก็พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละเจติยสถาน ๔ แห่ง (ในกัปนี้ซึ่งเป็นภัทรกับมีพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ๕ พระองค์  และสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่เดิมเป็นสถานที่เดียวกันมี ๔ แห่ง) คือ

๑. โพธิบัลลังก์ พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่ทรงละ คือ เป็นสถานที่แห่งเดียวกันนั่นเอง
๒. ไม่ทรงละการประกาศพระธัมมจักร ณ ป่าอิสิปตนมิคทายวัน (ในระหว่างพุทธันดร คือ สมัยที่ว่างพระศาสนา พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายลงจากภูเขาคันธมาส และมาแวะพักที่ป่าอิสิปตนะด้วยเหตุนั้นป่านั้นจึงชื่อว่า “อิสิ” คือ “ฤาษี” ซึ่งหมายถึงพระปัจเจกพุทธเจ้านั่นเอง)
๓. ไม่ทรงละสถานที่ที่ทรงเหยียบพระบาทครั้งแรก ใกล้ประตูสังกัสสนคร ครั้งเสด็จลงจากเทวโลก
๔. ไม่ทรงละสถานที่วางเท้าเตียง ๔ เท้า แห่งพระคันธกุฎีในพระวิหารเชตวันข้อความในปปัญจสูทนี อรรถกถามัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์อรรถกถาปาสราสิสูตรได้กล่าวถึงอีกสถานที่ ๑ คือ สถานที่ตั้งพระแท่นปรินิพพาน 

 
  ความคิดเห็นที่ 18  
 
study
วันที่ 17 ก.ค. 2550
 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ