การสมาทานศีล
 
supharat
วันที่  9 ก.ย. 2548
หัวข้อหมายเลข  379
อ่าน  1,116

การกล่าวคำสมาทานศีล 8 ด้วยคำว่า มะยังภันเต วิสุง วิสุง... กับการสมาทานศีลอุโบสถ ในวันพระ มีความแตกต่างกันหรือไม่ครับ ทราบมาว่าถ้ากล่าวคำว่า วิสุง วิสุง จะเป็นการสมาทานเพื่อรักษาที่ละข้อ ถ้าละเมิดก็จะขาดเป็นข้อ ๆ    แต่ถ้าเป็นการสมาทานอุโบสถศีล    จะต้องอยู่ประจำโดยรวมทั้ง 8 ข้อ หากทำการล่วงในศีลข้อใดข้อหนึ่ง ถือว่าเป็นอันขาด  หรือละเมิดศีลทั้ง 8 ข้อนั้น  แล้วการที่เราจะรักษาศีล 8 ทุก ๆวัน    ด้วยการสมาทานในตอนเช้ามืดหลังทำวัตรเช้าเสร็จ จะมีหลักการสมาทานอย่างไรครับจึงจะถูกต้องครบถ้วนตามพุทธบัญญัติที่พระพุทะองค์ทรงวางไว้

ขอขอบพระคุณมากครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 9 ก.ย. 2548


    การสมาทานอุโบสถต่างจากการสมาทานศีล ๕   ไม่มีคำว่าวิสุง..     
อุโบสถศีลเป็นศีลพวง   ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่งเป็นอันขาดทั้ง ๘ ข้อ

เชิญคลิกอ่านเพิ่มเติมได้ที่...

อุโบสถศีล [มังคลัตถทีปนี]

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
devout
วันที่ 25 ก.ค. 2549

ขอเรียนถามเพิ่มเติมนะคะ

จากข้อความที่ว่า   " พึงมนสิการของบรรดาอารมณ์  ๓๘  อารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่ง " หมายถึง  อารมณ์กรรมฐาน ๓๘ ใช่มั้ยค่ะ      ซึ่งโดยทั่วไปแล้วท่านได้จำแนกไว้ ๔๐ อารมณ์  ในที่นี้  ท่านได้ละไว้ ๒ กรรมฐาน  คือกรรมฐานใดคะ

ขอบพระคุณค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
study
วันที่ 30 ก.ค. 2549

         อารมณ์ ๓๘    คืออารมณ์กรรมฐาน ๔๐   ได้แก่  กสิณ ๑๐  อสุภะ ๑๐  อนุสติ ๑๐ พรหมวิหาร ๔ อาหารเรปฏิกูลสัญญา ๑ จตุธาตุววัฏฐาน ๑  อรูปกรรมฐาน ๔ แต่การนับที่แตกต่างกันที่กสิณ์คือ   โอทาตกสิณ    อาโลกกสิณ  และปริฉินนากาสิณ 

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ