Print 
ถ้ามีความเข้าใจถูกต้อง ก็จะไม่ผิดต่อๆไป
 
khampan.a
khampan.a
วันที่  12 ก.ค. 2560
หมายเลข  28987
อ่าน  790

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

สรุปสาระสำคัญของการสนทนาธรรม
ที่บ้านธัมมะ ลำพูน
วันพุธที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๐

____________________

~เดี๋ยวนี้ มีสิ่งที่มีจริงๆ ใครทำให้เกิดขึ้นได้ไหม? ไม่มีใครทำให้เกิดขึ้นได้เลย

~พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง เพราะเดี๋ยวนี้ก็มีสิ่งที่มีจริง แต่ไม่มีใครรู้ความจริงของสิ่งที่มีจริง จนกว่าจะมีการตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ขันธ์ หมายถึงสิ่งที่เกิดแล้วดับ จากไม่มี แล้วก็เกิดมี แล้วก็หามีไม่

~ขันธ์ ที่ไม่เกิดขึ้น ไม่มี เกิดขึ้นแล้ว ดับ แต่ไม่เข้าใจ จึงหลงผิดยึดถือในสิ่งที่ไม่มี ว่า ยังมี

~ธรรม คิดเองไม่ได้ แต่ต้องได้อาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

~ในโลกนี้มีแต่ธรรม ธรรมแต่ละหนึ่งมีลักษณะของตนซึ่งเปลี่ยนแปลงไม่ได้ เป็นธาตุแต่ละหนึ่งๆ ทรงไว้ซึ่งความเป็นสิ่งนั้น เปลี่ยนเป็นสิ่งอื่น ไม่ได้

~ก่อนที่จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงมีรูปขันธ์ไหม? ทรงมีรูปขันธ์, ทรงมีอุปาทาน(ความยึดมั่นถือมั่น) ไหม? ไม่มี

~ยึดถือความเป็นเรามากี่ชาติในสังสารวัฏฏ์ นานแสนนาน และพึ่งจะได้ยินได้ฟัง ว่า ไม่ใช่เรา เพราะเป็นธรรมแต่ละหนึ่งซึ่งเกิดดับ จึงค่อยๆเริ่มสะสมความเข้าใจจนกว่าจะประจักษ์แจ้ง

~ก่อนฟังพระธรรม ไม่เข้าใจ สภาพที่เข้าใจ(ปัญญา)ยังไม่เกิด แต่ฟังพระธรรมแล้วเข้าใจ ปัญญาก็เกิดแล้ว สภาพที่เข้าใจ เป็นธรรมอย่างหนึ่ง คือ ปัญญา ความเข้าใจถูก ได้เริ่มเกิดขึ้น ซึ่งน้อยมาก

~ปัญญาเกิดเองไม่ได้ แต่ต้องอาศัยคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทั้งหมด

~ฟังธรรมเพื่อเข้าใจ ไม่ใช่เพื่อไปทำอะไรทั้งสิ้น แต่ต้องเข้าใจถูกตามลำดับด้วย

~ยุคนี้สมัยนี้ บางคนเข้าใจว่าสำนักปฏิบัติ คือ คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ถูกไหม? (ไม่ถูก) เมื่อสิ่งนั้นไม่ถูก กล้าไหมที่จะบอกว่าไม่ถูก หรือว่าเกรงใจเขา เกรงใจใคร เกรงใจความเห็นผิดหรือ? หวังดีหรือเปล่า? ถ้าเป็นคนที่ตรงจริงๆ ต้องให้เขาเข้าใจถูก ไม่ใช่ปล่อยให้ผิดไป

~ใครจะเข้าใจผิดเท่าไหร่ ก็ปล่อยไป อย่างนั้นเป็นมิตรแท้ เป็นผู้หวังดี เป็นผู้ที่มีความเข้าใจถูกว่าอะไรควร อะไรไม่ควร หรือเปล่า? (ไม่ได้เป็นผู้ที่หวังดีเลย)

~ถ้าเป็นผู้ที่หวังดีจริงๆ จะเป็นผู้ที่กล่าวคำที่ถูกต้องเพื่อให้เขาเข้าใจถูก เขาจะโกรธ เขาจะเกลียด เขาจะไม่ชอบ ไม่เห็นสำคัญเลย เขาไม่สามารถที่จะลบล้างความหวังดีของเราได้

~ช่วยเขาให้พ้นจากความเข้าใจผิดทั้งชาติตามที่ได้สะสมความเข้าใจผิดมาแล้ว ไม่เคยได้เข้าใจถูกเลย แล้วเป็นประโยชน์มหาศาลไหม เพราะเหตุว่า ไม่ใช่แค่ชาตินี้ชาติเดียว ถ้ามีความเข้าใจถูกต้อง ก็จะไม่ผิดต่อๆไป แต่ถ้ามีความเข้าใจผิดแต่ละชาติมาแล้ว และก็ยังมีความเข้าใจผิดต่อไปอีก ชาติหน้าก็ต้องผิดต่อไป

~เกิดมาแล้วสิ่งที่เป็นมรดกเหนือสิ่งอื่นใดที่ได้จากพระสัมมาสัมพุทธเจ้า คือ ความเข้าใจ แล้วจะไม่ให้คนอื่นได้มีความเข้าใจด้วยหรือ  ถ้าเขาสามารถที่จะฟังและพิจารณาไตร่ตรอง เขาก็ย่อมจะสามารถเข้าใจได้

~กัลยาณมิตร(มิตรที่ดีงาม) เป็นผู้พร้อมที่จะทำประโยชน์เกื้อกูล ไม่รีรอเลย ทุกโอกาส ไม่หวังร้ายต่อใคร

~เขาผิด แล้วให้เขาเข้าใจถูก เป็นประโยชน์เมื่อนั้น

~ทุกคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ให้คนที่ได้ฟังมีความเข้าใจที่ถูกต้อง โดยพระมหากรุณา เพราะรู้ว่าสัตว์โลก ไม่มีทางที่จะเข้าใจความจริงในขณะนี้ได้เลย ถ้าไม่ได้ยินคำที่พระองค์ตรัสถึงสิ่งที่มีจริงจนกระทั่งเขาได้เข้าใจ

~เมื่อเข้าใจธรรมแล้ว อาจหาญร่าเริง ทำในสิ่งที่ถูกต้อง จะกลัวอะไร พูดคำจริง พูดคำถูกด้วย จะกลัวอะไร

~ในเมื่อเป็นความจริง ควรไหมที่จะให้คนอื่นได้รู้ด้วย

~ธรรมทั้งหมด เป็นอภิธรรม เพราะละเอียดลึกซึ้ง

~ไม่ใช่เรา เพราะมีแต่ธรรมที่เป็นจิต(สภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์) เจตสิก(สภาพธรรมที่เกิดประกอบพร้อมกับจิต) และรูป เกิดขึ้นเป็นไปอยู่ตลอด

~กิเลสเป็นเครื่องเศร้าหมองของจิต ทำให้จิตเศร้าหมอง

~เป็นทาสของโลภะ (ความติดข้อง) มานานแสนนาน ให้ทำอะไรก็ทำ อยากได้อะไรก็หามาให้ ตามโลภะ

~สะสมความโกรธไว้มาก ที่จะไม่ให้มีความโกรธเกิดขึ้น ได้ไหม? ไม่ได้

~มีกิเลสหลายระดับขั้นมาก อย่างหยาบรู้ได้เมื่อปรากฏออกมาทางกายหรือทางวาจา ถ้านั่งนิ่งโกรธ แต่ไม่พูด ใครๆก็รู้ไม่ได้ว่าโกรธแค่ไหน แต่ถ้าพูดมาแต่ละครั้ง แสดงถึงความกล้าความแรงของกิเลส ว่า คำพูดที่พูดออกมาพูดด้วยกิเลสระดับไหน คำธรรมดาแต่เสียงไม่เหมือนเดิม เพราะอะไร? เพราะขณะนั้นจิตประกอบด้วยโทสะ เสียงก็เป็นไปตามโทสะ ชื่อธรรมดาๆ ก็ไม่เรียก มีคำเติมโน่น เติมนี่ออกมาด้วยกำลังของอกุศล

~ความเข้าใจถูกเห็นถูกจากการที่ได้ยินได้ฟังพระธรรม จะทำให้สะสมสืบต่ออยู่ในจิตแต่ละขณะ จากวันนี้ที่ได้ฟังพระธรรม ต่อไปข้างหน้าก็จะได้ฟังอีก ก็จะเข้าใจเพิ่มขึ้นอีก

~ประเสริฐอย่างไรจึงเรียกว่า พระภิกษุ? เพราะเป็นผู้ที่เห็นภัยในสังสารวัฏฏ์

~สมบัติในชาตินี้ก็ไม่ติดตามไปในชาติต่อไป แต่ดี ชั่ว ทั้งหมดในชาตินี้ต่างหากที่สะสมอยู่ในจิตที่จะค่อยๆสะสมสืบต่อจากขณะหนึ่งไปอีกขณะหนึ่ง ทำให้อัธยาศัยของคนแตกต่างกัน

~ความตายจะมาถึงเมื่อไหร่ ไม่มีใครรู้

~จุติจิตเกิดขึ้นทำให้พ้นสภาพจากความเป็นบุคคลนี้อย่างสิ้นเชิง ถ้าจุติจิตเกิดขึ้นแล้วดับไป จะเป็นคนนี้อีกต่อไปไม่ได้ จะกลับมาเป็น(คนนี้)อีกสักขณะหนึ่ง ก็ไม่ได้.

 

...กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์
ที่เคารพยิ่ง

และอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านครับ...

 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
ประสาน
วันที่ 13 ก.ค. 2560 03:43 น.

การศึกษาพระธรรมต้องเป็นผู้ละเอียด ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
panasda
วันที่ 13 ก.ค. 2560 03:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
Patchanon
Patchanon
วันที่ 13 ก.ค. 2560 04:50 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
chatchai.k
วันที่ 13 ก.ค. 2560 05:42 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
abhirak
abhirak
วันที่ 13 ก.ค. 2560 05:50 น.

กราบแทบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์ฯด้วยความเคารพอย่างยิ่งครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
peem
วันที่ 13 ก.ค. 2560 07:14 น.

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาคะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
เมตตา
เมตตา
วันที่ 13 ก.ค. 2560 08:42 น.

    ขอบพระคุณและขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
meenalovechoompoo
meenalovechoompoo
วันที่ 13 ก.ค. 2560 09:29 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 13 ก.ค. 2560 10:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
s_sophon
วันที่ 13 ก.ค. 2560 10:11 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
papon
papon
วันที่ 13 ก.ค. 2560 18:15 น.

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
thilda
thilda
วันที่ 14 ก.ค. 2560 00:43 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 13  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 14 ก.ค. 2560 11:39 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 14  
 
rrebs10576
วันที่ 14 ก.ค. 2560 18:59 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 15  
 
ภัทรกร
ภัทรกร
วันที่ 14 ก.ค. 2560 23:20 น.

อนุโมทนาสาธุ สาธุ สาธุ...ครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 16  
 
p.methanawingmai
p.methanawingmai
วันที่ 19 ก.ค. 2560 15:24 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 17  
 
wirat.k
wirat.k
วันที่ 20 ก.ค. 2560 00:32 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ