Print 
อยากทราบเรื่องวิบากกรรมค่ะ
 
dday
วันที่  10 ก.ค. 2560
หมายเลข  28974
อ่าน  226

วิบากกรรมขึ้นอยู่กับเจตนาหรือความเดือดร้อนของผู้ที่ถูกกระทำคะ ถ้าหากว่าเราไม่ได้เจตนา แต่ว่าผลของการกระทำทำให้อีกคนเดือดร้อน เราจะต้องได้รับผลกรรมตามความเดือดร้อนอีกฝ่าย หรือตามเจตนาของตนเองคะ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
paderm
paderm
วันที่ 11 ก.ค. 2560 10:52 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ต้องใช้คำว่า กรรม ครับ  ไม่ใช่วิบากกรรม กรรม หมายถึง เหตุ ที่เป็นการกระทำที่ดี ไม่ดี เจตนา  แต่ถ้า วิบากกรรม หมายถึง ผลของกรรม ที่เป็นผลของเหตุที่ดี หรือ ไม่ดี ครับ ซึ่ง จะเป็นกรรมที่ดี หรือ ไม่ดีก็ขึ้นอยู่กับเจตนา ไม่ได้อยู่ที่ผลของการกระทำที่เกิดขึ้น ครับ เจตนาดี ที่จะรักษาคนไข้ให้หาย แต่ คนไข้นั้นเสียชีวิต จากการผ่าตัดนั้น ผลไม่ดี แต่ เจตนาดี ก็ต้องเป็นกรรมดี กรรมดี ที่ทำการรักษาจะให้ผลไม่ดี ไม่ได้เลย   ส่วนคนไข้ที่เสียชีวิตก็มาจากกรรมของเขาเองที่จะต้องเป็นอย่างนั้น เพราะฉะนั้น จะเป็นกรรมที่ดี กรรมไม่ดี บาป ไม่บาป สำคัญที่เจตนานั้น ในขณะนั้นเป็นสำคัญ ว่าเป็นเจตนาที่ดี หรือ เจตนาที่ไม่ดี ครับ

เรื่อง บาป ไม่บาป สำคัญที่เจตนา

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ! เรากล่าวเจตนาว่าเป็นกรรม  บุคคลคิดแล้ว  จึงกระทำกรรมด้วยกาย  วาจา  ใจ ๑  ดังนี้. เพื่อแสดงเนื้อความนั้นนั่นแล  พระเถระจึงนำติดติรชาดกมา๒ (เป็นอุทาหรณ์) ดังต่อไปนี้.  ขอถวายพระพร  มหาบพิตร ! ในอดีตกาล  นกกระทาชื่อ  ทีปกะเรียนถามพระดาบสว่า

     ข้าแต่ท่านผู้เจริญ !  นกเป็นอันมาก  เข้าใจว่า ญาติของพวกเราจับอยู่แล้ว จึงพา  กันมา  นายพรานอาศัยข้าพเจ้าย่อมถูกต้องกรรม  เมื่อนายพรานอาศัยข้าพเจ้าทำบาป นั้น  ใจข้าพเจ้า ย่อมสงสัย ว่า (บาปนั้น  จะมีแก่ข้าพเจ้า หรือหนอ ?). พระดาบส ตอบว่า ก็ท่านมีความคิด (อย่างนี้) หรือว่า ขอนกทั้งหลายเหล่านี้มา  เพราะเสียง และเพราะเห็นรูปของเราแล้วจงถูกแร้ว หรือจงถูกฆ่า  นกกระทา  เรียนว่า ไม่มีท่านผู้เจริญ  ลำดับนั้น  ดาบสจึงให้นกกระทานั้นเข้าใจยินยอมว่า  ถ้าท่านไม่มีความคิดไซร้ บาปก็ไม่มีแท้จริง กรรมย่อมถูกต้องบุคคลผู้คิดอยู่เท่านั้น  หาถูกต้องบุคคลผู้ไม่คิดไม่  ถ้าใจของท่าน  ไม่ประทุษร้าย (ในการทำความชั่ว) ไซร้  กรรมที่นายพราน  อาศัยท่านกระทำ  ก็ไม่ถูกต้องท่าน  บาปก็ ไม่ติดเปื้อนท่าน  ผู้มีความขวนขวายน้อย  ผู้เจริญ (คือบริสุทธิ์).

ขออนุโมทนา

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
dday
วันที่ 11 ก.ค. 2560 11:26 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 11 ก.ค. 2560 19:43 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่มีเจตนาที่จะทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน  ไม่เป็นบาป ย่อมไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากในภายหน้า  การกระทำอะไรก็ตาม ที่จะเป็นบาป หรือ ไม่เป็นบาปนั้น ต้องพิจารณาว่า บาป คืออะไร? บาป คือ สภาพจิตที่เป็นอกุศล เป็นอกุศลธรรม เป็นสภาพธรรมที่ไม่ดี ไม่งาม ให้ผลเป็นทุกข์ ขณะที่อกุศลจิตเกิดขึ้น ขณะนั้นเป็นบาป อกุศลจิตที่เกิดขึ้นย่อมเป็นไปตามการสะสมมาของแต่ละบุคคล ถ้าหากว่ามีการล่วงออกมาเป็นทุจริตกรรม เบียดเบียนผู้อื่น เช่น ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ เป็นต้น เป็นอกุศลกรรม เป็นบาปของผู้กระทำ บาป  ย่อมมีแก่ผู้กระทำเท่านั้น   บาป  ย่อมไม่มีแก่ผู้ไม่ทำ ครับ


...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 12 ก.ค. 2560 08:31 น.

ขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
วิราม
วิราม
วันที่ 14 ก.ค. 2560 04:40 น.

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 ก.ค. 2560 11:31 น.

ถ้ามั่นคงในเรื่องของกรรม  ทุกคนมีกรรมเป็นของๆ ตน  ทำดีหรือทำชั่วก็เป็นผู้รับผลของกรรมนั้น  ถ้าไม่มีเจตนาไม่บาป   แต่ไม่ควรประมาทในการเจริญกุศลทุกๆด้าน โดยเฉพาะการฟังธรรมทำให้ปัญญาเจริญขึ้นกุศลอื่นๆ ก็เจริญขึ้นด้วยค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
worrasak
worrasak
วันที่ 17 ก.ค. 2560 18:01 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
ธนฤทธิ์
วันที่ 23 ก.ค. 2560 08:08 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ