Print 
วันมาฆบูชา
 
kullawat
วันที่  10 มิ.ย. 2560
หมายเลข  28898
อ่าน  178

ในหนังสือเรียนได้เขียนถึงความสำคัญของวันมาฆบูชาว่าเป็นวันที่พระพุทธองค์แสดงโอวาทปาฏิโมกข์ และเป็นวันที่พระสารีบุตรบรรลุเป็นพระอรหันต์ ทำให้มีการตีความผิดว่าเป็นวันเดียวกันและปีเดียวกัน ซึ่งจริงๆ แล้วไม่ใช่ ไม่ทราบว่า ช่วงเวลาพระพุทธองค์แสดงโอวาทปาติโมกข์กับพระสงฆ์ 1250 รูป กับช่วงเวลาที่พระสารีับุตรบรรลุเป็นอรหันต์ห่างกันเท่าไรค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 


  ความคิดเห็นที่ 1  
 
khampan.a
khampan.a
วันที่ 12 มิ.ย. 2560 18:44 น.

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ในวันมาฆบูชา (วันเพ็ญเดือน ๓)  ก่อนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้า จะได้ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุทั้งหลายนั้น ท่านพระสารีบุตร ได้บรรลุเป็นพระอรหันต์     เมื่อได้ฟังพระธรรมเทศนาชื่อว่า ทีฆนขสูตร (มัชฌิมนิกาย มัชฌิมปัณณาสก์)     ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงแก่ทีฆนขปริพาชก    (ผู้เป็นหลานของท่านพระสารีบุตร)   ณ ถ้ำสุกรขาตา  เขาคิชฌกูฏ  เขตพระนครราชคฤห์     ดังนั้น ในวันมาฆบูชานี้  จึงเป็นวันที่ท่านพระสารีบุตรได้บรรลุเป็นพระอรหันต์   ด้วย  ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในวันเพ็ญเดือน ๓ เป็นวันเดียวกันกับที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ ได้ ๙ เดือน  หลังจากที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงทีฆนขสูตร แล้ว พระอาทิตย์ยังไม่ตกดิน พระองค์ก็เสด็จไปที่พระวิหารเวฬุวัน  และได้ทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์ ครับ

ขอเชิญคลิกศึกษาเพิ่มเติมได้ที่นี่

วันมาฆบูชา [ทีฆนขสูตร]

พระสารีบุตรปรินิพพาน (อ.สุจินต์ บริหารวนเขตต์ บรรยาย ถอดเทปโดย อำไพ)

ความสำคัญวันมาฆบูชา

...อนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
kullawat
วันที่ 13 มิ.ย. 2560 13:58 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ 

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 15 มิ.ย. 2560 14:14 น.

แสดงโอวาทปาติโมกข์กับพระสงฆ์ 1250 รูป กับช่วงเวลาที่พระสารีับุตรบรรลุเป็นอรหันต์ห่างกันเท่าไรค่ะ ขอบพระคุณค่ะ 

ในพระไตรปิฏกไม่แสดงว่าเวลาห่างกันเท่าไรค่ะ   แต่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่เราไม่ควรประมาทศึกษาธรรมเพื่อความเข้าใจถูก  เพื่อรู้ความจริงของทุกสิ่งเป็นธรรมะค่ะ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
ํํญาณินทร์
ํํญาณินทร์
วันที่ 19 มิ.ย. 2560 14:28 น.

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ 

 
เขียนความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ