อรหัตตผล
 
gboy
วันที่  10 ธ.ค. 2555
หัวข้อหมายเลข  22152
อ่าน  492

จากข้อความดังนี้ เมื่อมหากุศลญาณสัมปยุต ทั้งโสมนัสและอุเบกขา รวมจำนวน๔ ดวง

ที่ทำหน้าที่บริกรรม อุปจาระ อนุโลม โคตรภูหรือโวทาน เกิดขึ้นแล้ว   อัปปนาชวนะ ๔๔

ย่อมเกิดตามมาได้แก่    มหัคคตกุศล ๙   มัคคจิต๒๐    ผลจิต๑๕    ยกเว้นอรหัตตผล๕

เรียนถามว่าข้อความข้างต้นถูกต้องหรือไม่             และเหตุใดอรหัตตผลจึงไม่เกิดตาม

อรหัตตมัคคจิตครับ       ขอบคุณครับ

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 11 ธ.ค. 2555 09:16 น.

ตามที่เข้าใจก็ถูกต้องครับ           ส่วน อรหัตตผลไม่เกิดต่อเพราะอรหัตตผลเกิดต่อจาก

มหากิริยาจิต         พระอรหันต์ท่านไม่มีมหากุศลจิตเกิดขึ้น แต่มีมหากิริยาจิต       ดังนั้น

ในขณะที่อรหัตตผลจิตของพระอรหันต์ผู้เข้าผลสมาบัติจะเกิด  ย่อมมีมหากิริยาจิตญาณ-

สัมปยุตเกิดก่อน         แต่ในขณะแห่งมัคควิถี อรหัตตผลย่อมเกิด  ต่อจากอรหัตตมรรค

แน่นอนครับ

 

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
gboy
วันที่ 11 ธ.ค. 2555 13:32 น.

สรุปว่า  มัคควิถีในพระอนาคามีที่เจริญมหากุศลจนมีอรหัตตมัคย่อมมีอรหัตตผลตามมา

แน่นอน     ขอบพระคุณครับ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ