เนื่องใน...วันครู
 
pannipa.v
วันที่  15 ม.ค. 2553
หัวข้อหมายเลข  15139
อ่าน  859

 

          ปาเจราจริยา โหนตุ    คุณุตรานุศาสการ

                         ข้าขอประณตน้อมสักการ์          บุรพคณาจารย์

                         ผู้ก่อนเกิดประโยชน์ศึกษา         อีกทั้งผู้ประสาทวิชา

                         อบรมจริยา                              แก่ข้าในกาลปัจจุบัน

                         ข้าขอเคารพอภิวันท์                 ระลึกคุณอนันต์

                         ด้วยใจนิยมบูชา                       ขอเดชกตเวทิตา

                         อีกวิริยะพา                              ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

                         ศึกษาสำเร็จทุกประการ             อายุยืนนาน

                         อยู่ในศีลธรรมอันดี                    ให้ได้เป็นเกียรติ เป็นศรี

                         ประโยชน์ทวี                             แก่ชาติ และ ประเทศไทยเทอญ

          แม้ปัจจุบัน  บทกลอนนี้จะเลือนหายไป  ด้วยเหตุใดไม่ปรากฏ    แต่เนื่องในวันครูนี้    ขอนำบทกลอนนี้มากล่าวอีกครั้ง    เพื่อแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครู อาจารย์ทุกท่านที่ได้ประสิทธิประสาสน์วิชาทางโลก

           ขอกราบเท้าท่านอาจารย์ สุจินต์  บริหารวนเขตต์   ผู้ที่มีเมตตาต่อผู้ศึกษาธรรมทุกท่านโดยไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อย    ด้วยความเคารพท่านอาจารย์อย่างสูง  และขอปฏิญาณว่า  จะมั่นคงในพระธรรม  ตลอดไป

  

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
prachern.s
วันที่ 16 ม.ค. 2553 08:02 น.

 

                        ข้าขอประณตน้อมสักการ์          บุรพคณาจารย์

                         ผู้ก่อนเกิดประโยชน์ศึกษา         อีกทั้งผู้ประสาทวิชา

                         อบรมจริยา                              แก่ข้าในกาลปัจจุบัน

                         ข้าขอเคารพอภิวันท์                 ระลึกคุณอนันต์

                         ด้วยใจนิยมบูชา                       ขอเดชกตเวทิตา

                         อีกวิริยะพา                              ปัญญาให้เกิดแตกฉาน

                         ศึกษาสำเร็จทุกประการ             อายุยืนนาน

                         อยู่ในศีลธรรมอันดี                    ให้ได้เป็นเกียรติ เป็นศรี

                         ประโยชน์ทวี                         แก่ชาติ และ ประเทศไทยเทอญ

             

                                  ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 2  
 
wannee.s
wannee.s
วันที่ 16 ม.ค. 2553 09:47 น.

ท่านอาจารย์เปรียบเหมือนบิดา    มารดา     มีพระคุณมาก     ท่านอาจารย์ให้ชีวิตที่ดี  

ให้อมตธรรม  ได้เข้าใจธรรม  ได้เป็นคนดี  ได้ทำดี   ก็เพราะคำสอนของท่านอาจารย์

 
  ความคิดเห็นที่ 3  
 
วันชัย๒๕๐๔
วันชัย๒๕๐๔
วันที่ 16 ม.ค. 2553 10:24 น.

ข้าฯขอประณตน้อม มนพร้อม เบื้องบทมาลย์

กราบคุณ ท่านอาจารย์ ธ ประสาน ณ สงสัย

ถ้อยคำ ประดามี นำมาชี้ เพื่อเข้าใจ

กราบบาท ณ สมัย ในกาลนี้ มีท่านเป็น "ครู"

ขออนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 4  
 
khampan.a
วันที่ 16 ม.ค. 2553 21:34 น.

           ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

   ครู   เป็นบุคคลผู้มีพระคุณต่อศิษย์มากมาย     เป็นผู้แนะนำสั่งสอนให้ศิษย์เป็นคนดีให้ตั้งอยู่ในคุณธรรมอันดีงาม     เป็นผู้มีความจริงใจที่จะพร่ำสอนศิลปวิทยาให้แก่ศิษย์โดยประการทั้งปวง,     ถ้าจะกล่าวอย่างกว้าง ๆ แล้ว   ครู      เป็นบุคคลผู้ที่ควรเคารพเป็นบุคคลผู้ควรแก่การบูชา,    ควรอย่างยิ่งที่ศิษย์จะแสดงออกซึ่งความกตัญญูกตเวทีตามความสามารถของแต่ละบุคคลที่จะกระทำได้,     ครู มีหลายประเภท   เมื่อประมวลเพื่อประโยชน์แก่การศึกษาพิจารณาร่วมกัน  สามารถสรุปได้ ๔  ประเภท   ดังนี้คือ

  ๑.  ครูคนแรก หมายถึง บิดามารดา  เป็นผู้ที่แนะนำในสิ่งที่ควรแนะนำ กล่าวคือ  สอนให้ลูกเรียกคนนี้ว่า แม่  สอนให้เรียกคนนี้ว่าพ่อ      สอนให้เรียกคนนี้ว่า พี่  ป้า  น้า  อาเป็นต้น  พร้อมทั้งแนะนำให้ลูกตั้งอยู่ในคุณความดีประการต่าง ๆ  ด้วย

   ๒.  ครูคนที่สอง หมายถึง  ครูอาจารย์ในโรงเรียน  หรือ ในสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่พร่ำสอนศิลปวิทยาแขนงต่าง ๆ   เพื่อประโยชน์แก่การประกอบอาชีพที่จะทำให้เป็นผู้มีชีวิตดำรงอยู่อย่างไม่เดือดร้อน    พร้อมทั้งศิลปวิทยาที่เรียนมานั้นยังสามารถก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมโดยรวมได้อีกด้วย

   ๓. ครูผู้สอนธรรม หมายถึง  บุคคลผู้ที่ได้ศึกษาพระธรรม ตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง      มีความเข้าใจถูกเห็นถูกแล้วมีเมตตาประสงค์จะให้ผู้อื่นได้เข้าใจตามด้วยจึงมีการกล่าวธรรม   มีการแสดงธรรม   เพื่อประโยชน์ คือ ความเข้าใจถูก  ความเห็นถูกของผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษา    (มีน้อยคนที่จะเป็นครูประเภทนี้ได้    เพราะต้องมีความเข้าใจพระธรรมอย่างถูกต้องและต้องมีเมตตาด้วย) 

   ๔.  ครูผู้ยิ่งกว่าครูทั้งหลายในโลก  ได้แก่ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า     ผู้ทรงเป็นศาสดา(เป็นครู,เป็นผู้สอน)   ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย   (ซึ่งตรงกับพระพุทธคุณบทหนึ่งคือสัตถา เทวมนุสสานัง) พระองค์เสด็จอุบัติขึ้นในโลก     เพื่อประโยชน์เกื้อกูลแก่สัตว์โลกให้เป็นผู้หลุดพ้นจากทุกข์ทั้งปวง  อย่างที่พระองค์ได้หลุดพ้นแล้ว        การเกื้อกูลสัตว์โลกนั้น  ก็ด้วยการทรงแสดงพระธรรม  ตามสมควรแก่อัธยาศัยของผู้ฟัง  ช่วงเวลาแห่งการแสดงพระธรรมประกาศพระศาสนาของพระองค์นั้น นานถึง ๔๕ พรรษา     จากพระมหากรุณาที่ทรงแสดงพระธรรมนั้น    ผู้ที่ได้รับประโยชน์จากพระธรรมมีเป็นจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนทั้งเทวดา  พรหม  และมนุษย์ทั้งหลาย      จึงไม่มีครูคนใดยิ่งไปกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

      ความเคารพต่อบุคคลผู้ที่ควรเคารพ  กล่าวคือ  พระสัมมาสัมพุทธเจ้า (รวมถึงพระธรรม และ พระอริยสงฆ์ด้วย)  หรือต่อผู้มีพระคุณมีบิดามารดา  ครู อาจารย์ เป็นต้น  นั้นควรกระทำเนืองบ่อย ๆ  เนือง  ๆ     พร้อมทั้งควรอย่างยิ่งที่จะเป็นผู้น้อมประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง ด้วยความจริงใจ   เพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง ด้วย                           ...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุก ๆ ท่านครับ...

 
  ความคิดเห็นที่ 5  
 
anong55
วันที่ 17 ม.ค. 2553 00:52 น.

ขอกราบท่านอาจารย์ ผู้มีพระคุณ ที่นำคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า มาเผยแพร่ให้ผู้สนใจในพระธรรม ได้ฟังและเกิดความเข้าใจคำสอนยิ่งขึ้น ท่านอาจารย์ เป็นผู้ที่เข้าใจพระธรรมอย่างยิ่ง กราบขอบพระคุณ

 
  ความคิดเห็นที่ 6  
 
Pinyapachaya
วันที่ 17 ม.ค. 2553 11:48 น.

สาธุ ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ด้วยเศียรเกล้า

 ขอกราบอนุโมทนาท่านวิทยากรและสหายธรรมทุกๆท่าน

 
  ความคิดเห็นที่ 7  
 
ups
วันที่ 17 ม.ค. 2553 14:48 น.

สาธุ

 
  ความคิดเห็นที่ 8  
 
Jans
Jans
วันที่ 17 ม.ค. 2553 18:56 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 9  
 
narong.p
วันที่ 17 ม.ค. 2553 20:07 น.

 

เพราะบุญแต่ชาติปางก่อน จึงได้ยินได้ฟังพระธรรม ในชาตินี้

ได้ยินประโยคนี้จากท่านอ.สุจินต์

ซาบซึ้งใจมากขึ้น เมื่อได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธองค์

จากท่านอ.สุจินต์ผู้มีเมตตาธรรมอย่างยิ่ง หาที่เปรียบไม่ได้ครับ

กราบอนุโมทนาครับ

 
  ความคิดเห็นที่ 10  
 
สุภาพร
วันที่ 18 ม.ค. 2553 09:58 น.

เป็นบุญที่ได้ฟังพระสัทธรรมที่ถูก ให้มีความเข้าใจมากขึ้นจากที่หลงทางมานาน

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ด้วยความพเคารพค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 11  
 
orawan.c
orawan.c
วันที่ 18 ม.ค. 2553 14:06 น.

กราบอนุโมทนาค่ะ

 
  ความคิดเห็นที่ 12  
 
รากไม้
วันที่ 27 ม.ค. 2553 06:28 น.

ไม่ว่าจะเป็นวันไหนๆ นับต่อจากนี้ไป ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ จะเป็นอาจารย์ผู้มีพระคุณที่สุดของผม ...ไม่ว่าท่านอาจารย์จะรับรู้หรือไม่ ่ความรู้สึกนี้จะยังคงอยู่ คู่กับปัญญาที่ข้าพเจ้าได้รับจากท่านอาจารย์

ขอกราบขอบพระคุณท่านอาจารย์  และขอกราบอนุโมทนา ในกุศลบุญมหาศาลที่ท่านอาจารย์ได้กรุณามีเมตตา ด้วยการอบรมสั่งสอน ให้ความรู้ในพระธรรม และเปิดดวงตาเห็นธรรม แก่พุทธศาสนิกชนผู้ใฝ่ธรรมะทั้งหลาย ...ไม่มีกุศลใดทีี่จะมาเทียบเทียมได้กับ ธรรมทาน ที่ท่านอาจารย์ได้กระทำนี้เลย

กุศลใดๆ ที่ข้าพเจ้าได้บำเพ็ญเพียรมา ขอมอบแด่ท่านอาจารย์ทั้งหมดนั้น เพื่อปกป้องมิให้สิ่งไม่ดีทั้งหลายมาแพ้วพานทำร้ายท่านอาจารย์ได้เลย เพื่อให้ท่านอาจารย์มีสุขภาพแข็งแรงตลอดไป...เพื่อเผยแพร่พระธรรมสืบเนื่องต่อไป

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ