สัตบุรุษ
 
small
วันที่  21 พ.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข  12433
อ่าน  896

พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค เล่ม ๗ ภาค ๒ - หน้าที่ 54

          อนึ่ง  พระปัจเจกพุทธเจ้าและพระสาวกของพระตถาคต   พึงทราบว่าเป็นสัตบุรุษ  ในบทว่า  สปฺปุริสา  นี้.  จริงอยู่ท่านเหล่านั้นชื่อว่า  เป็นสัตบุรุษเพราะเป็นบุรุษผู้งามด้วยการประกอบโลกุตรคุณ.  อีกอย่างหนึ่ง  ท่านเหล่านั้นทั้งหมด   ท่านก็กล่าวไว้ทั้งสองอย่าง   แม้พระพุทธเจ้าทั้งหลาย   พระปัจเจก-พุทธเจ้าทั้งหลาย     แม้พระพุทธสาวกทั้งหลาย    เป็นทั้งพระอริยะและเป็นทั้งสัตบุรุษ.   สมดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่า                ผู้ใดแลเป็นคนกตัญญูกตเวที   เป็นนักปราชญ์         เป็นกัลยาณมิตร  และเป็นผู้มีความภักดีมั่นคง ย่อมทำ         กิจของผู้ได้รับทุกข์โดยเคารพ        นักปราชญ์ทั้งหลาย         ย่อมกล่าวถึงผู้เป็นอย่างนั้นว่า เป็นสัตบุรุษ         ในบทนี้   ท่านกล่าวพระปัจเจกสัมพุทธเจ้าว่า  เป็นผู้กตัญญูกตเวทีเป็นนักปราชญ์      ท่านกล่าวพระพุทธสาวกว่าเป็น   กัลยาณมิตรและเป็นผู้มีความภักดีมั่นคง  กล่าวพระสัมมาสัมพุทธเจ้าว่า  ย่อมทำกิจของผู้ได้รับทุกข์โดยความเคารพ.

  ความคิดเห็นที่ 1  
 
suwit02
วันที่ 21 พ.ค. 2552 18:44 น.

สาธุ

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ