สังวัฏฏกัป และ วิวัฏฏกัป หมายความว่าอย่างไร
 
dhamma.s
วันที่  25 เม.ย. 2549
หัวข้อหมายเลข  1129
อ่าน  2,177
สังวัฏฏกัป และ วิวัฏฏกัป หมายความว่าอย่างไร
  ความคิดเห็นที่ 1  
 
study
วันที่ 26 เม.ย. 2549

ความหมายทั้งสองคำหมายถึงตลอดมหากัป แต่กัปมีกัปที่เจริญ (วิวัฏฏกัป) และกัปเสื่อม(สังวัฏฏกัป)   โปรดดูข้อความจากอรรถกถา

              พระวินัยปิฎก มหาวิภังค์ เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 284

อนึ่ง  ในบทว่า  อเนเกปิ    สํวฏฺฏกปฺเป  เป็นต้น   พึงทราบว่ากัปที่กำลังเสื่อมลง   ชื่อว่าสังวัฏฏกัป, กัปที่กำลังเจริญขึ้น   ชื่อวิวัฏฏกัป.            บรรดากัปเหล่านั้น  สังวัฏฏกัปมี  ๓  คือ  เตโชสังวัฏฏกัป  (คือกัปที่พินาศไปเพราะไฟ)   ๑  อาโปสังวัฏฏกัป  (คือกัปที่พินาศไปเพราะน้ำ)  ๑  วาโยสังวัฏฏกัป  (คือกัปที่พินาศไปเพราะลม)  ๑.        เขตแดนแห่งสังวัฏฏกัปมี  ๓  คือ  ชั้นอาภัสสระ  ๑  ชั้นสุภกิณหะ  ๑ชั้นเวหัปผละ  ๑.   ในกาลใด   กัปย่อมพินาศไปเพราะไฟ,   ในกาลนั้น  โลกย่อมถูกไฟเผา   ภายใต้ตั้งแต่ชั้นอาภัสสระลงมา,  ในกาลใด   กัปย่อมพินาศไปเพราะน้ำ      ในกาลนั้น  โลกย่อมถูกน้ำทำลายให้แหลกเหลวไป   ภายใต้ตั้งแต่ชั้นสุภกิณหะลงมา.   ในกาลใด   กัปย่อมพินาศไปเพราะลม,    ในกาลนั้น  โลกย่อมถูกลมพัดให้กระจัดกระจายไป ภายใต้ตั้งแต่ชั้นเวหัปผละลงมา.

 
แสดงความคิดเห็น กรุณาล็อกอินเข้าสู่ระบบ