ถ้าข้อปฏิบัติยังผิดอยู่ ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้

ถ้าข้อปฏิบัติยังผิดอยู่ ไม่มีทางที่จะรู้แจ้งอริยสัจธรรมได้