น้อมกุศลธรรมเข้ามาในตน

ถาม     อาจารย์ช่วยอธิบายพยัญชนะในพระธรรมว่า พระธรรมอันผู้ปฏิบัติจะพึงเห็นเอง เรียกให้มาดูได้ ควรน้อมเข้ามาในตน อันวิญญูชนจะพึงรู้แจ้งได้เฉพาะตน พยัญชนะเหล่านี้ขอให้อาจารย์ช่วยอธิบายให้หน่อยครับ

สุ.     พระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้ เช่น โพธิปักขิยธรรม คือ ธรรมอันทำให้รู้แจ้งอริยสัจธรรม ได้แก่ สติปัฏฐาน เป็นต้น ซึ่งเป็นการเจริญมรรคมีองค์ ๘ ท่านผู้ฟังจะเห็นได้ว่า ไม่ได้อยู่ที่อื่นเลย น้อมเข้ามาในตน น้อมสติ น้อมศรัทธา น้อมวิริยะ น้อมธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นกุศลที่ทำให้รู้สภาพธรรมที่กำลังปรากฏ

ผู้ถาม      เรียกให้มาดู ดูอะไร

สุ.     ดูสิ่งที่มีจริง คือ อริยสัจธรรม ทุกข์ เป็นสิ่งที่มีจริง ถ้าของที่ไม่มีจริง กำมือไว้ เป็นกำมือเปล่า แล้วก็เรียกให้คนอื่นมาดู ก็ย่อมไม่เห็นอะไร เพราะเหตุว่าเป็นกำมือเปล่า แต่ว่าอริยสัจธรรมไม่ใช่กำมือเปล่า เป็นสิ่งที่มีจริง หมายความว่าใครก็สามารถประพฤติปฏิบัติพิสูจน์ธรรมที่มีจริงนั้นได้ เข้ามาดูได้ คือ ดูธรรมที่กำลังเป็นจริงอย่างนั้น และก็น้อมเข้ามาในตน ไม่ว่าจะเป็นสติ จะเป็นวิริยะ จะเป็นสมาธิ จะเป็นปัญญา จะเป็นมรรคมีองค์ ๘ จะเป็นสติปัฏฐาน ไม่ใช่มอบให้บุคคลอื่น แต่ว่าน้อมเข้ามาในตน ให้เจริญขึ้น ให้เกิดมีขึ้นกับตน

ผู้ถาม      แล้วไม่ประกอบด้วยกาลละครับ

สุ.     ไม่ประกอบด้วยกาล หมายความถึงโลกุตตรมรรคจิต ซึ่งให้ผลทันทีที่ดับไป ทำให้โลกุตตรผลจิตเกิดขึ้น

ผู้ถาม     ผมคิดว่า ไม่ประกอบด้วยกาล ก็คือ พิจารณาได้ทุกเมื่อ ทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ ก็มีอยู่ทุกๆขณะ อย่างนี้จะ

สุ.     แต่หมายความโดยตรงก็หมายความถึง โสตาปัตติมรรคจิตที่ให้ผลโดยไม่ต้องรอกาลเวลา เพราะเหตุว่าคำว่า “อกาลิโก” ทีนี้หมายความถึงการให้ผลโดยไม่มีระหว่างคั่น โดยไม่ต้องรอคอย ไม่ต้องคอยภพหน้า ชาติหน้าหรือชาติต่อไป

หัวข้อหมายเลข  5183
ปรับปรุง  20 ส.ค. 2558