Loading...
 3537   มหากุศลจิตดวงไหนมีกำลังมากที่สุด

เข้าใจพระอภิธรรม

 โสมนัสสสหคตัง  มหากุศลญานสัมปยุตตัง  อสังขาริกัง

 เป็นมหากุศลที่ประกอบด้วยปัญญา

 เกิดร่วมกับโสมนัสเวทนา มีกำลังมากที่สุดใน ๘ ดวง

 แต่ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับภูมิของจิตด้วย

พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ความจริงของสภาพธรรมทั้งปวงแล้ว

พระองค์ก็ทรงเทศนาสั่งสอนพุทธบริษัท  ให้รู้ว่าสภาพธรรมทั้งปวงนั้น

ไม่ใช้ตัวตน  ไม่ใช่สัตว์  ไม่ใช่บุคคล  แต่เป็น ปรมัตถธรรม หรือ อภิธรรม

พระอภิธรรมปิฎก ประมวลพระพุทธพจน์หมวดพระอภิธรรม คือ หลักธรรม

ที่เป็นหลักวิชาล้วน ๆ ไม่เกี่ยวด้วยบุคคล หรือเหตุการณ์    แบ่งเป็น ๗ คัมภีร์

สังคณี หรือ ธัมมสังคณี

วิภังค์

ธาตุกถา

ปุคคลบัญญัติ

กถาวัตถุ

ยมก

ปัฏฐาน หรือ มหาปกรณ์

 

ปรับปรุงข้อมูล 12 มี.ค. 2554
keyword : -