รู้แข็งแล้วจะมีประโยชน์อะไร

 

สนทนาเรื่องการปฏิบัติธรรม

 รู้แข็งแล้วจะมีประโยชน์อะไร

 ถ้าไม่เข้าใจพระธรรม...ก็ย่อมไม่เห็นประโยชน์

การปฏิบัติธรรมเป็นการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาค

พระธรรมไม่ใช่สำหรับอ่านหรือว่าไม่ใช่เพียงสำหรับพิจารณา ทุกท่านควรจะประพฤติปฏิบัติตามเท่าที่เข้าใจด้วย

ถ้าไม่ศึกษาด้วยการพิจารณาพระธรรมโดยละเอียด ก็ยากที่จะประพฤติปฏิบัติได้ถูกต้อง เพราะพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ และทรงแสดงนั้นลึกซึ้งและละเอียดจริงๆ

ฉะนั้น ส่วนใหญ่ของพุทธศาสนิกชนจึงปฏิบัติธรรมขั้นทาน และ ขั้นศีล

แต่การปฏิบัติธรรมขั้นอบรมเจริญปัญญานั้น ต้องศึกษาให้เข้าใจโดยละเอียด จึงจะอบรมเจริญได้

 

หัวข้อหมายเลข  3371
ปรับปรุง  17 มี.ค. 2554