พระเล่นเฟส

ภิกษุคือผู้เห็นภัย ความเป็นภิกษุต้องตรง สะอาด บริสุทธิ์ พระวินัยละเอียดมากเพราะกิเลสละเอียด ซ่อนเร้น ปิดบัง ปัญญาเท่านั้นที่จะเห็นได้