ข้อสงสัย
โดย ไม่มี  1 ต.ค. 2552
หัวข้อหมายเลข 13800

อยากทราบเรื่องวินัยครับ คือภิกษุที่จะบวชเข้ามาถ้าภิกษุที่บวชให้เป็นอาบัติปาราชิกไปแล้ว เขาจะเป็นภิกษุอยู่หรือไม่ครับ เพราะญาติไปบวชและรู้ภายหลังว่าคนที่เขาบวชให้ต้องอาบัติแล้ว และไม่เข้าใจว่ามัชฌิมชนบทครับ และประเทศไทยจะเป็นอะไรครับความคิดเห็น 1    โดย prachern.s  วันที่ 2 ต.ค. 2552

เรื่องการบวชเป็นพระภิกษุอย่างสมบูรณ์ ตามพระธรรมพระวินัยมีอยู่ว่า ต้องอาศัยองค์ประกอบหลายประการ เช่น สีมา กรรม บริษัท วัตถุ เป็นต้น ที่ท่านถามมาเป็นเรื่องของ บริษัท คือการกระทำสังฆกรรม ในการอุปสมบทจะต้องมีสงฆ์ตามจำนวนที่พระพุทธองค์ทรงระบุไว้ ในประเทศไทยเรา ส่วนใหญ่เรียกว่า ปัจจันตชนบท คือไม่ใช่มัชฌิมชนบท จำนวนของสงฆ์ต้อง ๕ รูปขึ้นไป ถ้าน้อยกว่าห้ารูป การบวชพระใช้ไม่ได้คือผู้ขอบวช ไม่เป็นพระ ถ้าสงฆ์ห้ารูป แต่มีรูปหนึ่งต้องอาบัติปาราชิกแล้วนั่งอยู่ด้วย การบวชนั้นก็ไม่สำเร็จเช่นกัน แต่ปัจจุบันนิยมเผื่อไว้เป็นจำนวนมากๆ คือนิมนต์พระมาจำนวน ๑๐ รูป หรือ ๒๐ รูปบ้าง ก็ช่วยให้สำเร็จเป็นพระภิกษุตามพระวินัยได้แต่ใครจะรู้ว่าจะมีองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สีมา กรรม ญัตติ อนุสาวนา ขาดตกบกพร่องหรือไม่ บางท่านไม่แน่ใจในการบวชของตน ก็ไปบวชใหม่ก็มี..