ธรรมะ
โดย nee  21 ธ.ค. 2548
หัวข้อหมายเลข 601

1. สติปัฎฐานกับวิปัสสนาต่างกันอย่างไร

2. ธรรมะข้อไหนที่เจริญแล้วทำให้เราไม่ประมาทกับชีวิตความคิดเห็น 1    โดย study  วันที่ 21 ธ.ค. 2548

๑. คำว่า "สติปัฏฐาน" กับคำว่า "วิปัสสนา" โดยมากท่านใช้ในความหมายเดียวกัน คือ ผู้ที่เจริญสติปัฏฐาน คือ ผู้เจริญวิปัสสนาภาวนาไม่ใช่สมถภาวนา (ฌานจิต) แต่ในบางครั้ง วิปัสสนา ท่านใช้ในความหมายปัญญาที่สมบูรณ์ (วิปัสสนาญาณ)

๒. การเจริญมรณสติระลึกถึงความตายเนืองๆ ย่อมละความประมาทในชีวิตได้


ความคิดเห็น 2    โดย study  วันที่ 21 ธ.ค. 2548

พระสุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจก-ฉักกนิบาต เล่ม ๓ - หน้าที่ 140

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์อะไร สตรี บุรุษคฤหัสถ์ หรือ บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความตายเป็นธรรมดาไม่ล่วงพ้นความตายไปได้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ความมัวเมาในชีวิตมีอยู่แก่สัตว์ทั้งหลาย ซึ่งเป็นเหตุให้สัตว์ทั้งหลายประพฤติทุจริตด้วยกาย วาจา ใจ เมื่อ เขาพิจารณาฐานะนั้นอยู่เนืองๆ ย่อมละความมัวเมาในชีวิตนั้นได้โดยสิ้นเชิงหรือทำให้เบาบางลงได้

ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เพราะอาศัยอำนาจประโยชน์นี้แลสตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือ บรรพชิต จึงควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความ ตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพ้นความตายไปได้. ฯลฯ


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 31 ธ.ค. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น