แ ต่ ก่ อ น ฟั ง พ ร ะ ธ ร ร ม ...
โดย ธรรมทัศนะ  24 พ.ย. 2550
หัวข้อหมายเลข 5648

ขออนุโมทนาค่ะ แต่ก่อนฟังพระธรรมหรืออ่านธรรมะทั่วๆ ไปก็ไม่ค่อยพิจารณาให้ละเอียดลึกซึ้ง เมื่อฟังบ่อยๆ สติค่อยๆ เกิดระลึกศึกษาสภาพธรรมะที่ปรากฎบ้าง วันนี้ก็เข้าใจเพิ่มขึ้นอีกถึงเหตุถึงผลของการเจริญปัญญา ซึ่งไม่สามารถกำหนดได้ว่าจะเกิดเมื่อใด เพราะการฟังที่มากขึ้นและความเข้าใจที่แจ่มแจ้งขึ้นละเอียดขึ้นตามกำลังของปัญญา เพราะฉะนั้นจะขาดการฟังไม่ได้เลย อีกทั้งการเจริญปัญญาด้วยการระลึกศึกษาสภาพธรรมะที่เป็นนามธรรมหรือรูปธรรมต่อไปความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 28 ก.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ