มหัคคตจิต
โดย บ้านธัมมะ  13 มิ.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข 8881

มหัคคตจิต

มหา (ใหญ่) + คต (ไป ถึง) + จิตฺต (จิต)

จิตที่ถึงความเป็นใหญ่ หมายถึง รูปาวจรจิต ๑๕ ดวง และอรูปาวจรจิต ๑๒ ดวงรวมเป็นมหัคคตจิต ๒๗ ดวงที่ได้ชื่อว่า เป็นจิตที่ถึงความเป็นใหญ่ เพราะสามารถข่มกิเลสได้ตลอดเวลาที่มหัคคตจิตเกิดขึ้นเป็นกระแสฌาน สามารถเข้าสมาบัติเพื่อระงับความทุกข์กายและถ้าฌานไม่เสื่อม มีผลเป็นครุกรรมนำเกิดในรูปพรหมภูมิ และอรูปพรหมภูมิความคิดเห็น 1    โดย suwit02  วันที่ 13 มิ.ย. 2551
สาธุ

ความคิดเห็น 2    โดย อภัย  วันที่ 27 มี.ค. 2559

ขอบคุณ หน่วยงานทุกท่าน ที่ช่วยให้ข้อมูลเผยแพร่ แปลศ้พท์ คำสอนของพระพุทธองค์ ในพระไตรปิฎก อย่างชัดเจน ขออนุโมทนา กับทุกท่านที่ทุ่มเทแรงกายใจและสติปัญญา มุ่งมั่น ค้นคว้า มาให้ผู้สนใจได้เรียนรู้..ขอให้ทุกท่านปราศจากความทุกข์ทั้งปวง เจริญงอกงามทั้งทางโลกและทางธรรมตลอดกาล ให้ถึงนิพพานทุกท่าน ด้วยเถิด สาธุๆ


ความคิดเห็น 3    โดย ประสาน  วันที่ 16 เม.ย. 2561

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย chatchai.k  วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 5    โดย bigcat001  วันที่ 27 พ.ค. 2564

กราบอนุโมทนาคับ


ความคิดเห็น 6    โดย แมวทไวไลท์  วันที่ 10 เม.ย. 2565

อนุโมทนาครับ