พระธรรมเพื่อไม่เข้าใจผิด
โดย unnop.h  9 ส.ค. 2564
หัวข้อหมายเลข 35373

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมีพระคุณอันสูงสุดคือ

- พระปัญญาคุณและพระบารมีทุกประการที่ได้ทรงบำเพ็ญมาแสนนาน จึงทรงสามารถตรัสรู้สภาพธรรมทั้งปวงตามความเป็นจริงโดยชอบด้วยพระองค์เอง เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

- พระบริสุทธิคุณที่ทรงดับกิเลสได้หมดสิ้น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

- พระมหากรุณาคุณที่ได้ทรงจำแนกแสดงพระธรรมโดยนัยประการต่างๆ เพื่อพุทธบริษัทจะได้เข้าใจธรรมถูกต้องตามความเป็นจริง จึงทรงเป็นพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

* พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ทรงแสดงพระธรรมวินัย เพื่อเกื้อกูลพุทธบริษัทอย่างต่อเนื่องยาวนานถึง ๔๕ พรรษา โดยมิได้ทรงหยุดเลย แม้ในกาลที่ใกล้จะเสด็จดับขันธปรินิพพาน นั่นแสดงถึงความละเอียด ลึกซึ้งอย่างยิ่งของธรรม ซึ่งยากยิ่งที่จะรู้ตามความเป็นจริงดังที่พระองค์ทรงแสดงได้

* ถ้าพระองค์ไม่ทรงจำแนกแสดงพระธรรมโดยนัยประการต่างๆ ไว้มากมาย เราก็ไม่อาจจะเข้าใจในความเป็นธรรมได้เลย เพราะถูกปิดบังด้วยความไม่รู้ที่สะสมมาแสนนาน

* แต่เพราะพระองค์ทรงรู้ความหลากหลายของจริต อัธยาศัย ความยิ่งหย่อนของปัญญาของแต่ละบุคคลที่สะสมมาในจิต จึงได้ทรงจำแนกแสดงพระธรรมไว้มากมาย เพื่ออนุเคราะห์ให้พุทธบริษัทได้ฟัง ได้ศึกษา ไตร่ตรองตามพระธรรม จนเป็นความเข้าใจถูกต้องในธรรมตรงตามความเป็นจริง ไม่เข้าใจผิด เพราะถ้าประมาทคิดธรรมเอง ก็ต้องผิดแน่นอน ซึ่งเป็นโทษอย่างยิ่ง


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรมความคิดเห็น 1    โดย petsin.90  วันที่ 9 ส.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 9 ส.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย lack  วันที่ 7 ก.ย. 2564

สาธุ ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย Wisaka  วันที่ 27 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ