โลกคือละคร
โดย Kuat639  31 ม.ค. 2566
หัวข้อหมายเลข 45518

ในทางธรรมคืออย่างไร..สรรพสิ่งเป็นเพียงสมมติเรียกหรืออย่างไร?ความคิดเห็น 1    โดย khampan.a  วันที่ 1 ก.พ. 2566

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ก่อนอื่นก็ต้องเข้าใจว่า โลก คือ อะไร? โลก เป็นสภาพธรรมที่มีอันต้องแตกสลายไปเป็นธรรมดา แสดงถึงความเป็นจริงของธรรมที่เป็นจิต (สภาพธรรมที่เป็นใหญ่เป็นประธานในการรู้แจ้งอารมณ์) เจตสิก (สภาพธรรมที่เกิดประกอบกับจิต) รูป (สภาพธรรมที่ไม่รู้อะไร) เมื่อเกิดแล้ว มีอันต้องดับไป ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน ดังข้อความบางตอนจาก โลกสูตร [เล่มที่ 28] พระสุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค เล่ม ๔ ภาค ๑ - หน้า ๙๙ ว่า “จักขุ (ตา) แตกสลาย รูป (สี, สิ่งที่ปรากฏทางตา) แตกสลาย จักขุวิญญาณ (จิตเห็น) แตกสลาย เป็นต้น”
ดังนั้น เมื่อกล่าวถึงโลกแล้ว ก็จะต้องมีความเข้าใจว่า โลก ไม่พ้นไปจากธรรม ไม่พ้นไปจากสิ่งที่มีจริงๆ ที่เกิดเพราะเหตุปัจจัยแล้วก็ดับไป
ถ้าไม่ได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง จะไม่ชื่อว่า รู้จักโลก แม้ว่าจะได้อยู่ในโลกนี้มานานแล้ว ไม่ว่าจะเป็นจำนวนกี่ปีในชาตินี้ และในอดีตชาติที่ผ่านๆ มา ก็ไม่ได้รู้จักโลก ตราบใดที่ยังไม่ได้ศึกษาพระธรรม ไม่ได้อบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ลักษณะของสภาพธรรมตามความเป็นจริง ก็ยังไม่รู้จักโลก
การที่จะรู้จักโลกตามความเป็นจริง คือ เข้าใจถูกเห็นถูกว่า มีสภาพธรรมที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ดับไป ซึ่งเป็นสภาพธรรมแต่ละอย่างที่ปรากฏ เห็น เป็นโลกอย่างหนึ่ง ได้ยินเป็นโลกอย่างหนึ่ง เป็นต้น จึงไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตน และไม่ใช่วัตถุสิ่งใดๆ เลย เป็นแต่เพียงธรรม เท่านั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ การที่จะรู้จักโลกตามความเป็นจริง จึงไม่ใช่สิ่งที่ง่าย จะต้องได้ฟัง ได้ศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

ในประเด็นคำถามก็พิจารณาได้ว่า สัตว์ บุคคล ตัวตน ไม่มี เราไม่มี สิ่งหนึ่งสิ่งใด ไม่มี มีแต่สภาพธรรมที่เกิดแล้วก็ดับไป เป็นโลก เท่านั้น เพราะมีสภาพธรรมเกิดขึ้นเป็นไป จึงมีการหมายรู้ได้ว่า เป็นใคร หรือ เป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใด เปรียบเหมือนละคร ที่เล่นเป็นบทต่างๆ เพียงสมมติเท่านั้น แต่อะไรที่มีจริงที่เกิดขึ้นเพราะเหตุปัจจัย? ก็คือ จิต เจตสิก และ รูป เท่านั้น ครับ

...ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 2    โดย Kuat639  วันที่ 1 ก.พ. 2566

กราบขอบพระคุณครับ.


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 11 มี.ค. 2566

ขออนุโมทนาครับ