วิรตีเจตสิก
โดย บ้านธัมมะ  28 ก.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข 9394

วิรตีเจตสิก

วิรติ (การงด การเว้น การวิรัติ) + เจตสิก (สภาพที่เกิดกับจิต)

เจตสิกที่ทำให้เกิดการงดเว้นจากบาป หมายถึง โสภณเจตสิก ๓ ดวง

๑. สัมมาวาจาเจตสิก เป็นสภาพที่งดเว้นจากวาจาทุจริต ๔

๒. สัมมากัมมันตเจตสิก เป็นสภาพที่งดเว้นจากกายทุจริต ๓

๓. สัมมาอาชีวเจตสิกเป็นสภาพที่งดเว้นจากอาชีพทุจริตที่เป็นไปทางวาจา ๔ และทางกาย ๓

วิรตีเจตสิกทั้ง ๓ ดวงนี้เกิดได้กับจิตเพียง ๑๖ ดวงเท่านั้นคือเกิดได้กับมหากุศลจิต ๘ ดวงและ โลกุตตรจิต ๘ ดวง วิรตีที่เกิดกับมหากุศลจิตจะเกิดได้ทีละดวง ซึ่งเป็นไปในกุศลขั้นศีล เพราะอารมณ์ ของวิรตีทั้ง ๓ นั้นต่างกันจึงเกิดไม่พร้อมกัน ส่วนวิรตีที่เกิดกับโลกุตตรจิต จะต้องเกิดพร้อมกันทั้ง ๓ ดวง เพราะเป็นองค์ของอธิศีลสิกขา ซึ่งทำกิจประหาณกิเลสเป็นสมุจเฉท และเพราะมีอารมณ์ คือ พระนิพพานอย่างเดียวกันความคิดเห็น 1    โดย suwit02  วันที่ 30 ก.ค. 2551

สาธุ


ความคิดเห็น 2    โดย prakaimuk.k  วันที่ 6 ส.ค. 2551
ขออนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็น 3    โดย pornpaon  วันที่ 15 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย chatchai.k  วันที่ 5 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 5    โดย bigcat001  วันที่ 10 พ.ย. 2565

อนุโมทนาคับ


ความคิดเห็น 6    โดย Jarunee.A  วันที่ 19 พ.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ