โสดาปัตติมรรคจิต
โดย บ้านธัมมะ  20 ก.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข 9914

โสต (กระแส) +อาปตฺติ (ถูกต้อง) + มคฺค (หนทาง) +จิตฺต (จิต)

มรรคจิตที่ถูกต้องกระแสนิพพานเป็นครั้งแรก หมายถึง จิตที่สัมปยุตต์ด้วยองค์มรรค ซึ่งมีพระนิพพานเป็นอารมณ์โดยการประหาณกิเลสเป็นครั้งแรก เป็นมรรคจิตดวงแรกซึ่งเกิดขึ้นก่อน เรียกว่า “ปฐมมรรค” เป็นโลกุตรกุศล ทำให้สักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา และสีลัพพตปรามาสสังโยชน์ ซึ่งเป็นเครื่องประกอบสัตว์ไว้ในภพ และอกุศลประเภทเดียวกันในหมวดธรรมอื่นๆ สิ้นไปโดยเด็ดขาด (สมุจเฉทปหาน)ความคิดเห็น 1    โดย เมตตา  วันที่ 23 ก.ย. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย ผ้าเช็ดธุลี  วันที่ 8 ส.ค. 2554

กราบขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย chatchai.k  วันที่ 1 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย atit.3061  วันที่ 13 ส.ค. 2564

สาธุ


ความคิดเห็น 5    โดย nui_sudto55  วันที่ 27 ธ.ค. 2566

สาธุครับ