การอุบัติขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า [อรหันตสูตร]
โดย wittawat  2 ต.ค. 2554
หัวข้อหมายเลข 19828

ขณะของการอุบัติขึ้นของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า

ถ้าย้อนถอยไป ๔ อสงไขยแสนกัปป์ ตั้งแต่ได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่า ทีปังกร พระองค์บำเพ็ญโพธิสัตว์บารมีจนกระทั่งพร้อมจะตรัสรู้แล้วในพระชาติสุดท้าย ในขณะถือปฏิสนธิในพระครรภ์พระมารดาก็ดี ออกจากพระครรภ์ก็ดี เสวยราชสมบัติอยู่ก็ดี ออกผนวชอยู่ก็ดี กระทั่งคืนก่อนตรัสรู้ก็ดี ไม่ใช่การอุบัติของพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า ต่อเมื่อได้แทงตลอด อริยสัจจ์ ๔ แล้ว นั่นคือการอุบัติขึ้นแล้ว พร้อมคุณที่ไม่ทั่วไปเพราะตรัสรู้โดยพระองค์เอง และสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้

อ่านข้อความเตือนสติ ทั้งหมดจากอรหันตสูตร ...

ข้อความเตือนสติเรื่องอรหันตสูตรความคิดเห็น 2    โดย ผู้ร่วมเดินทาง  วันที่ 3 ต.ค. 2554

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย เมตตา  วันที่ 3 ต.ค. 2554

ต่อเมื่อได้แทงตลอด อริยสัจ ๔ แล้วนั่นคือ การอุบัติขึ้นแล้ว พร้อมคุณที่ไม่ทั่วไปเพราะตรัสรู้โดยพระองค์เอง และสอนให้ผู้อื่นรู้ตามได้

อ่านแล้วรู้สึกปีติ และระลึกถึงพระมหากรุณาคุณของ องค์สมเด็จพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า พระองค์นั้น

...ขอบคุณ และขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของคุณwittawat ด้วยค่ะ...


ความคิดเห็น 4    โดย เซจาน้อย  วันที่ 16 พ.ค. 2555

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ