คันถธุระสำหรับฆราวาสควรเป็นอย่างไร
โดย pdharma  12 มิ.ย. 2558
หัวข้อหมายเลข 26620

อยากเรียนถามว่า คันถธุระสำหรับฆราวาสที่เหมาะสมควรเป็นอย่างไร จึงจะช่วยรักษาพระพุทธพจน์ไว้

ขอขอบพระคุณความคิดเห็น 1    โดย paderm  วันที่ 12 มิ.ย. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

คันถธุระ ไม่มีของใคร เพราะก็คือ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงทั้ง 3 ปิฎก เป็นคันถธุระ ซึ่งการศึกษาด้วยความเคารพ ในจุดประสงค์ที่ถูกต้อง เพื่อละ และขัดเกลากิเลส ย่อมรักษาพระธรรมวินัยได้ เพราะศึกษาด้วยความเข้าใจถูก ครับ อดทนด้วยกุศลจิต เพราะรู้ตามความเป็นจริงว่าเป็นหน้าที่ของธรรม ไม่ใช่เราที่จะทำให้เข้าใจ ไม่ใช่เราที่จะทำให้ปัญญาเจริญ ทุกอย่างเป็นไปตามเหตุปัจจัยของสภาพธรรมที่ปรุงแต่งให้ปัญญาค่อยๆ เจริญแต่ทีละเล็กละน้อย เมื่อเป็นหน้าที่ของธรรมย่อมไม่เดือดร้อนในการอบรมปัญญาเพราะไม่มีตัวเราไปจัดการให้เข้าใจครับ สะสมเหตุให้ปัญญาเจริญคือการฟัง เข้าใจก็เข้าใจ ไม่เข้าใจก็ไม่เข้าใจเพราะว่าเป็นหน้าที่ของธรรม จึงอดทนที่จะฟังพระธรรมต่อไป เพราะไม่มีหนทางอื่นเลยที่จะดับกิเลส นอกจากการเริ่มที่ถูกต้องคือฟังให้เข้าใจ ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย khampan.a  วันที่ 12 มิ.ย. 2558

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

ไม่ว่าจะเป็นใคร เพศไหน (คฤหัสถ์หรือบรรพชิต) ก็สามารถศึกษาพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงได้ และเป็นประโยชน์อย่างมากที่มีโอกาสได้ฟัง ได้ศึกษาคำจริงอันเกิดจากการทรงตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกคำที่พระองค์ทรงแสดง เป็นประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ได้ฟังได้ศึกษาอย่างแท้จริง คือ เกื้อกูลให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกในสิ่งที่มีจริงๆ ตามความเป็นจริง เมื่อมีความเข้าใจอย่างถูกต้องแล้ว เป็นประโยชน์ของตนเองแล้ว ก็ยังสามารถเกื้อกูลผู้อื่นให้มีความเข้าใจถูกเห็นถูกได้อีกด้วย เป็นการรักษาพระพุทธศาสนาด้วยความเข้าใจของแต่ละคนอย่างแท้จริง ครับ

...ขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านครับ...


ความคิดเห็น 3    โดย tanrat  วันที่ 13 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย papon  วันที่ 13 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 5    โดย peem  วันที่ 13 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย pdharma  วันที่ 15 มิ.ย. 2558

เรียนถามเพิ่มเติมว่า การท่อง การจำพระสูตร โดยไม่เข้าใจ แต่ก็เก็บเป็นสัญญาไว้ จะช่วยรักษาพระพุทธพจน์ไว้หรือไม่ หากเกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติต่อๆ ไปจะช่วยให้ระลึกถึงพระพุทธพจน์ได้ง่ายขึ้นหรือไม่

ขอขอบพระคุณ


ความคิดเห็น 7    โดย j.jim  วันที่ 18 มิ.ย. 2558

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 8    โดย Jarunee.A  วันที่ 3 พ.ย. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ