นั่งตรงหน้าพระเวลาท่านฉัน
โดย คุณสงสัย  26 พ.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข 8726

ขณะที่พระท่านรับถวายอาหารและกำลังเริ่มฉัน อุบาสกที่ถวายนั้นนั่งตรงหน้าพระและพูดคุยกับท่าน ขณะที่ท่านกำลังฉัน เป็นสิ่งที่สมควรหรือไม่ หรือควรให้ท่านได้ฉันตามอัธยาศัยความคิดเห็น 1    โดย study  วันที่ 26 พ.ค. 2551

เวลาพระภิกษุกำลังฉันอาหาร ไม่ควรชวนท่านคุย เพราะจะทำให้ท่านเป็นอาบัติได้คือในพระวินัยมีสิกขาบทในเสขิยวัตร ตอนหนึ่งว่า " เราพึงศึกษาว่า เมื่อปากยังมีคำข้าวอยู่เราจักไม่พูด " สรุปคือ ถ้ามีอาหารอยู่ในปากพระพูดไม่ได้ ถ้าพูดต้องอาบัติ


ความคิดเห็น 2    โดย บักกะปอม  วันที่ 26 พ.ค. 2551

มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกไหมค่ะ ว่าการนำอาหารคาวหวานมาคลุกผสมก่อน

แล้วค่อยฉัน เพื่อไม่ให้ติดในรสอนุโมทนา


ความคิดเห็น 3    โดย study  วันที่ 27 พ.ค. 2551

ยังไม่พบข้อความดังกล่าว ในพระไตรปิฎกและอรรถกถาครับสำหรับผู้มีกิเลสอยู่แม้จะคลุกผสมกัน ก็ติดในรสได้


ความคิดเห็น 4    โดย wannee.s  วันที่ 27 พ.ค. 2551

ภิกษุที่ฉันอาหารภาชนะเดียว ท่านก็ขัดเกลากิเลสยิ่งขึ้นท่านก็ใส่อาหารคาวหวานผสมกันเพื่อขัดเกลาความติดในรสก็ได้ค่ะ แล้วแต่การสั่งสมอุปนิสัยต่างกันค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย baramees  วันที่ 27 พ.ค. 2551
อ้างอิงจาก : ความคิดเห็นที่ 2 โดย บักกะปอม

มีกล่าวไว้ในพระไตรปิฎกไหมค่ะ ว่าการนำอาหารคาวหวานมาคลุกผสมก่อนแล้วค่อยฉัน เพื่อไม่ให้ติดในรสอนุโมทนา

ยังไม่พบข้อความที่นำอาหารมาผสม คลุกกันเพื่อไม่ให้ติดในรส แต่มีในเรื่องที่พระโพธิสัตว์ พระองค์ก็นำอาหารมาระคน ปนกันเมื่อคราวเสด็จเข้าไปในกรุงราชคฤห์ เมืองของพระเจ้าพิมพิสาร

ฝ่ายพระมหาบุรุษ มีอินทรีย์สงบ มีพระหฤทัยสงบเป็นประหนึ่งดึงดูดสายตา มหาชน เพราะความงามแห่งพระรูปทรงแลชั่วแอก รวบรวมอาหารระคนกัน พอยังอัตภาพให้เป็นไปได้


ความคิดเห็น 6    โดย suwit02  วันที่ 28 พ.ค. 2551
สาธุ

ความคิดเห็น 7    โดย พาราระวี  วันที่ 28 พ.ค. 2551
น่าจะดูไม่สุภาพนะคะ