มหัคคตชวนจิต
โดย บ้านธัมมะ  13 มิ.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข 8882

มหัคคตชวนจิต

มหา (ใหญ่) + คต (ไป ถึง) + ชวน (แล่นไปโดยเร็ว) + จิตฺต (จิต)

จิตที่ถึงความเป็นใหญ่ซึ่งทำกิจชวนะ หมายถึง มหัคคตจิต ๑๘ ดวงที่เป็นรูปาวจรกุศลจิต ๕ ดวง รูปาวจรกิริยาจิต ๕ ดวง อรูปาวจรกุศลจิต ๔ ดวง และอรูปาวจรกิริยาจิต ๔ ดวง ซึ่งทำกิจชวนะได้เท่านั้น ส่วนรูปาวจรวิบากจิต ๕ ดวงและ อรูปาวจรวิบากจิต ๔ ดวงชื่อว่า มหัคคตวิบาก ๙ ดวง ทำกิจปฏิสนธิ ภวังค์ และจุติได้เท่านั้นความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ