เกิด แก่ ตาย ทุกขณะ
โดย unnop.h  21 ก.ค. 2564
หัวข้อหมายเลข 34725

* พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง "ขันธ์" คือสภาพธรรมที่เกิดขึ้นโดยอาศัยปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็ดับไป ไม่ใช่สัตว์ บุคคล ตัวตนใดๆ ได้แก่

- สภาพที่ไม่รู้อะไรเลย เช่น สี เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ (รูปขันธ์)

- สภาพความรู้สึกทุกอย่าง ได้แก่ สุขกาย ทุกข์กาย สุขใจ ทุกข์ใจ และเฉยๆ (เวทนาขันธ์)

- สภาพที่จำสิ่งที่ปรากฏในทุกๆ ขณะ (สัญญาขันธ์)

- สภาพรู้ที่ปรุงแต่งจิต เช่น โลภะ โทสะ โมหะ ซึ่งปรุงแต่งจิตให้เป็นอกุศลประเภทต่างๆ หรือ อโลภะ อโทสะ อโมหะ (ปัญญา) ซึ่งปรุงแต่งจิตให้ดีงาม

- สภาพรู้ที่เป็นใหญ่ เป็นประธาน ในการรู้สิ่งที่ปรากฏ คือจิต (วิญญาณขันธ์)

* สภาพธรรมที่เป็นขันธ์ ซึ่งอาศัยปัจจัยปรุงแต่ง จะมีอายุที่แสนสั้นเพียง 3 ขณะย่อย คือขณะที่เกิดขึ้น (อุปาทขณะ) ขณะที่ตั้งอยู่ (ฐีติขณะ) ขณะที่ดับไป (ภังคขณะ) ซึ่งรวดเร็วที่สุด

* ชีวิตในแต่ละภพชาติที่เคยคิดว่าเป็นเรา เป็นสัตว์ บุคคล สิ่งต่างๆ แท้จริงก็คือขันธ์ที่เกิดขึ้น ตั้งอยู่ และดับไป ในทุกๆ ขณะ นี่คือ เกิด แก่ ตาย อยู่เดี๋ยวนี้นั่นเอง


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรมความคิดเห็น 1    โดย petsin.90  วันที่ 21 ก.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 21 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย เมตตา  วันที่ 22 ก.ค. 2564

กราบขอบพระคุณและกราบยินดียิ่งในกุศลจิต ค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย pulit  วันที่ 24 ก.ค. 2564

กราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย สิริพรรณ  วันที่ 24 ก.ค. 2564

ชีวิตช่างแสนสั้น การฟังพระธรรม ศึกษาพระธรรมเตือนให้รู้ว่าไม่ควรประมาทในวันเวลาในชาตินี้ที่เกิดมาเป็นมนุษย์

กราบนอบน้อม พระธรรม จากคำของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่ง

กราบขอบพระคุณในกุศลธรรมของท่านผู้อนุเคราะห์คำจริงค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย chatchai.k  วันที่ 25 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 7    โดย Nattaya40  วันที่ 30 พ.ย. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 8    โดย Wisaka  วันที่ 27 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 9    โดย Jarunee.A  วันที่ 3 มี.ค. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ