ผลกรรมของพระเจ้าอชาตศัตรู
โดย PSA  18 เม.ย. 2563
หัวข้อหมายเลข 31767

ผมอยากทราบว่าเพราะเหตุใดพระเจ้าอชาติศัตรูไม่ตกนรกอเวจี แต่ได้ลดโทษอยู่ในโลหกุมภีนรกแทนครับ มีการกล่าวในพระไตรปิฎกไหมครับ ขอทราบข้อมูลตรงนี้ครับ

ขอบพระคุณมากๆ ครับความคิดเห็น 1    โดย paderm  วันที่ 19 เม.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น

พระธรรมที่พระุพทธเจ้าทรงแสดงเป็นสัจจะความจริง แม้แต่เรื่อง อนันตริยกรรม

อนันตริยกรรม เป็นการกระทำที่ให้ผลในภพไม่มีระหว่าง หมายถึง กรรมที่หนักในฝ่ายอกุศลซึ่งจะให้ผลเป็นชนกกรรมนำปฏิสนธิ (นำเกิด) ในอบายภูมิหลังจากสิ้นชีวิตจากชาตินี้แล้วแน่นอน ไม่ว่าจะเจริญกุศลที่มีผลมากอย่างไร ก็ไม่สามารถลบล้างการให้ผลของอนันตริยกรรมได้ อนันตริยกรรม มี ๕ อย่าง คือ ฆ่ามารดา ฆ่าบิดา ฆ่าพระอรหันต์ ทำโลหิตของพระพุทธเจ้าให้ห้อ และ ทำลายสงฆ์ให้แตกกัน

ดังนั้น การที่พระเจ้าอชาตศัตรูฆ่าพระราชบิดา กรรมนั้นเมื่อสิ้นชีวิตย่อมไปนรกแน่นอน แต่ ไม่ได้ตกอเวจีมหานรก เพราะท่านได้สดับพระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในพระสูตร สามัญญผลสูตร พระองค์เกิดปัญญา ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง หากไม่ได้ฆ่าพระราชบิดา พระองค์จะเป็นพระโสดาบัน แต่เพราะกรรมนั้นที่ฆ่าพระราชบิดาห้ามไว้ ไม่ให้บรรลุมรรคผล แต่ เพราะพระศาสนาของพระพุทธเจ้ามีคุณใหญ่ พระเจ้าอชาตศัตรู จึงไม่ต้องตกนรกอเวจี แต่ก็ไม่พ้นจากนรก เกิดในโลหกุมภี สมดังคำในพระไตรปิฎกที่ได้อธิบายไว้ดีแล้ว

เชิญอ่านข้างล่าง ครับ

[เล่มที่ 11] พระสุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค เล่ม ๑ ภาค ๑ - หน้าที่ 495
มีอธิบายว่า หากพระเจ้าอชาตศัตรูมิได้ปลงพระชนม์พระบิดาพระองค์ประทับนั่งบนอาสนะนี้แหละ จักได้ทรงบรรลุโสดาปัตติมรรคในบัดนี้ แต่เพราะทรงคบมิตรชั่ว จึงเกิดอันตรายแก่พระองค์ แม้เมื่อเป็นเช่นนั้น พระเจ้าอชาตศัตรูนี้เข้าเฝ้าพระตถาคต ถึงพระรัตนตรัยเป็นที่พึ่ง เพราะฉะนั้น พระเจ้าอชาตศัตรูจะบังเกิดในโลหกุมภี ตกอยู่ในเบื้องต่ำ ๓ หมื่นปี ถึงพื้นเบื้องล่างแล้วผุดขึ้นเบื้องบน ๓ หมื่นปี ถึงพื้นเบื้องบนอีกจึงจักพ้นได้ เหมือนใครๆ ฆ่าคนแล้ว พึงพ้นโทษได้ด้วยทัณฑกรรม เพียงดอกไม้กำมือหนึ่ง ฉะนั้น เพราะพระศาสนาของเรามีคุณใหญ่

ได้ยินว่า คำที่กล่าวมาแล้วแม้นี้ พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้แล้วทีเดียว แต่มิได้ยกขึ้นไว้ในบาลี ถามว่า ก็พระราชาทรงสดับพระสูตรนี้แล้ว ทรงได้อานิสงส์อะไร? แก้ว่า ได้อานิสงส์มาก.ด้วยว่า ตั้งแต่เวลาที่ปลงพระชนม์พระชนกแล้ว พระราชานี้มิได้บรรทมหลับเลยทั้งกลางคืนกลางวัน แต่ตั้งแต่เวลาที่เข้าเฝ้าพระศาสดาทรงสดับพระธรรมเทศนาอันไพเราะมีโอชานี้แล้ว ทรงบรรทมหลับได้ ได้ทรงกระทำสักการะใหญ่แด่พระรัตนตรัย ชื่อว่าผู้ที่ประกอบด้วยศรัทธาระดับปุถุชน ที่เสมอเหมือนพระราชานี้ไม่มี ก็ในอนาคต จักเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าพระนามว่า ชีวิตวิเสส จักปรินิพพานแล พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสคำนี้แล้ว ภิกษุเหล่านั้นดีใจชื่นชม ภาษิตของพระผู้มีพระภาคเจ้า

ขออนุโมทนา


ความคิดเห็น 2    โดย khampan.a  วันที่ 19 เม.ย. 2563

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้น
พระสุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ชาดก เล่ม ๓ ภาค ๕
- หน้าที่ ๖๔๙
“ดูกร ภิกษุทั้งหลาย ธรรมดากิเลส ย่อมไม่มีความชื่นบาน เพราะขจัดคุณความดี มีแต่จะให้ตกนรก”


จากความประพฤติเป็นไปของพระเจ้าอชาตศัตรูที่คบคนชั่วเป็นมิตร จนทำอนันตริยกรรม ก็แสดงให้เห็นถึงความเป็นปุถุชน ว่า มีโทษมาก จะประมาทกำลังของกิเลสไม่ได้เลส เพราะถ้าประมาท อาจจะทำอกุศลกรรมประการต่างๆ ได้ อกุศลกรรมที่ทำแล้ว เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนใจในภายหลัง ไม่มีความสบายใจเลย และอกุศลกรรมก็ให้ผลที่ไม่น่าปรารถนาด้วย มีการนำเกิดในอบายภูมิ เป็นต้น ครับ

...ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านครับ.


ความคิดเห็น 3    โดย เมตตา  วันที่ 21 เม.ย. 2563

... ยินดีในความดีของทุกๆ ท่านค่ะ ...


ความคิดเห็น 4    โดย Selaruck  วันที่ 3 พ.ค. 2563

ยินดีในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย chatchai.k  วันที่ 9 พ.ย. 2563

ขอเชิญอ่านเพิ่มเติม ...

เรื่องพระเจ้าอชาตศัตรูกระทำปิตุฆาต

พระเถระไปทูลขอหัตถกรรมจากพระเจ้าอชาติศัตรู [มหาวิภังค์]

พระเจ้าอชาตศัตรู - พระมหากัสสปเถระเก็บพระบรมสารีริกธาตุ

พระเจ้าอชาตศัตรูได้เป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าในอนาคตกาล


ความคิดเห็น 6    โดย เฉลิมพร  วันที่ 11 พ.ย. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 7    โดย ค่อยๆศึกษา  วันที่ 28 ส.ค. 2564

ขอบพระคุณครับ ขออนุโมทนาครับ ยินดีในกุศลของทุกๆ ท่านครับ