E-book แนวทางเจริญวิปัสสนา 208 เล่ม จบบริบูรณ์แล้ว
โดย kanchana.c  13 เม.ย. 2565
หัวข้อหมายเลข 42987

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของท่านทั้งหลายที่ทำให้เกิดความอัศจรรย์นี้ขึ้น คือ E-book แนวทางวิปัสสนาจำนวน 208 เล่ม จบบริบูรณ์แล้ว ขออนุญาตเอ่ยนามเพื่อกุศลจิตของผู้ที่อนุโมทนาจะเกิดเพิ่มขึ้น

ท่านแรก คือ ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ที่ศึกษาธรรมเข้าใจแล้ว บรรยายธรรมเผยแพร่ความเข้าใจนั้นให้กว้างขวางออกไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิเช่น ตั้งแต่ พ.ศ. 2510 จนถึง พ.ศ. 2519 ได้บรรยายธรรมเรื่อง แนวทางเจริญวิปัสสนา ที่ตำหนักสมเด็จ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ทุกวันอาทิตย์ เว้นอาทิตย์ต้นเดือน และมูลนิธิอภิธรรมมหาธาตุวิทยาลัย ได้นำเทปออกอากาศทางสถานีวิทยุยานเกราะ และตั้งแต่ พ.ศ. 2519 จนถึง พ.ศ. 2535 บรรยายพระธรรมทุกวันอาทิตย์ (เว้นวันอาทิตย์ต้นเดือน) ที่ห้องประชุมตึกสภาการศึกษา มหามกุฏราชวิทยาลัย วัดบวรนิเวศวิหาร และนำเทปคำบรรยายออกอากาศทางสถานีวิทยุ สทร. 2 บางนา ด้วยกำลังศรัทธาของผู้ฟัง หลังจากนั้นท่านก็ยังตัดต่อแก้ไขคำบรรยายทั้งใหม่และเก่าให้สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน ซึ่งมีทั้งหมด 2081 ตอน และปัจจุบันนี้แม้ท่านจะอายุย่างเข้ารอบที่ 8 คือ 96 ปี ท่านก็ยังสนทนาธรรมเพื่อให้ผู้สนใจเกิดความเข้าใจธรรมเกือบทุกวัน วันละหลายครั้ง ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ เวียดนาม - อังกฤษ ไต้หวัน - อังกฤษ และไทย-ฮินดี

ท่านที่สอง คือ คุณย่าสงวน สุจริตกุล ผู้ล่วงลับไปแล้วเมื่อ พ.ศ. 2564 ด้วยอายุ 104 ปี ชีวิตของท่านมีคุณค่าเมื่อได้ศึกษาพระธรรมกับท่านอาจารย์แล้ว ก็ถอดเทปคำบรรยายเป็นตัวหนังสือด้วยลายมือสวยงามไว้หลายร้อยเล่มสมุดไทย เป็นที่มาของหนังสือของมูลนิธิหลายเล่มที่พิมพ์แจกเป็นธรรมทาน เช่น “แนวทางเจริญวิปัสสนา” เล่ม 1 – 3 เป็นต้น

และต่อมา ปี 2535 ท่านอาจารย์ให้ดิฉันพิมพ์คำบรรยายจากคุณย่าสงวน เก็บไว้ในรูปแบบที่สามารถเปิดอ่านได้จากคอมพิวเตอร์ เพื่อไม่ให้สูญหาย และต้องขออนุโมทนากับหลายท่านที่ทำให้ภารกิจนี้เสร็จเร็วกว่าที่คาด คือ คุณน้าประมัย โชติวรรณ ผู้ล่วงลับไปแล้ว ท่านได้พิมพ์ไว้ตั้งแต่ครั้งที่ 1 – 380 คุณติ๋ว พรรณณิภา วิมุกตานนท์ ก็ได้พิมพ์ครั้งที่ 400 – 700 ไว้ แต่ไฟล์ข้อมูลของเธอนั้นหายไป และผู้ไม่ทราบว่าใครอีกท่านหนึ่ง พิมพ์เฉพาะเรื่องปัจจัยไว้อีกหลายสิบตอน ดิฉันจึงรวบรวมและพิมพ์เพิ่มเติมจนเสร็จสมบูรณ์ในวันเกิดครบ 7 รอบ 84 ปี ของท่านอาจารย์ ใช้เวลาทั้งหมด 19 ปี

ต่อมาอาจารย์ฉัตรชัย กิติพรชัย web master มีความคิดว่า ควรรวบรวมคำบรรยาย “แนวทางเจริญวิปัสสนา” เป็น E-book เพื่อให้ผู้สนใจค้นคว้าได้ทั้งหมด ไม่ต้องรอ มูลนิธิฯ พิมพ์ออกมาเป็นเล่ม ซึ่งจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการพิมพ์ได้มาก ดิฉันจึงรวบรวมข้อมูลที่พิมพ์ไว้ทั้งหมด จัดเป็นรูปเล่ม E-book ตามที่คุณโสภณ สิงห์แก้ว ออกแบบ โดยมีหลานชาย หมอนิค นพ.ชยพล เทียมวรรณ ซึ่งตอนนั้นเป็นนักศึกษาแพทย์จาก มข. ปิดภาคเรียนกลับมาอยุธยาพอดี อาสาช่วยทำเป็นเล่มๆ ละ 10 ตอน รวมทั้งหมด 208 เล่ม ใช้เวลา 7 วัน จึงเสร็จเรียบร้อย

และกำลังที่สำคัญที่สุด คือ สหายธรรมหลายร้อยคนได้ร่วมมือร่วมใจทั้งกำลังกาย กำลังความคิดความสามารถและกำลังทรัพย์ช่วยกัน อาทิเช่น คุณอรวรรณ เชิญรุ่งโรจน์ คุณพรทิพย์ ถูกจิตร คุณแก้วตา อเนกพุฒิ คุณสุกัญญา เพื่อนชอบ คุณสุภาพรรณ ชูสวัสดิชัย คุณนภา จันทรางศุ คุณป้อมมณี มณีไพโรจน์ คุณคนึงนิจ คุณาบุตร คุณวิภาพร ศรีพิธานมงคล คุณชมชื่น รอดตุ้ม คุณกฤษณา วงศ์วิภาส คุณสุนันท์ แดงประไพ คุณกุสุมา โกมลกิติ คุณมลฑา วิเศษสุมน คุณกิตติมา สินธุสุวรรณ คุณลดาวัลย์ วรมาลี คุณสมศรี หลวงจันทร์ คุณพนัสดา อิศรางกูร ณ อยุธยา คุณชลชินี สะสมทรัพย์ คุณปพน ประสพวัฒนา คุณเมตตา ชัยศรีโสภณกิจ คุณพนิดา ศิริวัจนางกูร คุณภูรี สุรฐิติเมธากุล คุณบุญยวีร์ รัชนี คุณวรศักดิ์ ราชตา คุณพรชัย อภิศักดิ์ศิริ คุณพรชัย เสรีเจริญศักดิ์ คุณพนอทิพย์ ตู้จินดา คุณสังวาล บัวศรี ทพญ.วิภากร พงศ์วรานนท์ พญ.อำไพขนิษฐ สมานวงศ์ไทย คุณสวิณี แสนทอง คุณณรงค์ ณ นคร คุณธิดา เล็กวิริยะกุล และอีกหลายๆ ท่าน ตั้งแต่พรินท์ออกมาเป็นเล่มๆ แล้วแบ่งกันไปตรวจสอบความถูกต้อง ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 แล้วแก้ไขลงในไฟล์ เมื่อแก้ไขแล้ว คุณศิรยา พุทธวณิช เป็นคนสุดท้ายที่จะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง โดยมีอาจารย์คำปั่น อักษรวิลัย เป็นที่ปรึกษาภาษาบาลี และคุณโสภณ สิงห์แก้ว ผู้ออกแบบรูปเล่มและปก E-book นำขึ้น website www.dhammahome.com คุณอี๊ด ศิรยา เป็นคนมีวินัยและวิริยะมาก เธอทำอาทิตย์ละเล่ม โดยไม่เคยขาดแม้แต่อาทิตย์เดียว เป็นเวลา 4 ปีเต็ม จึงเสร็จสมบูรณ์ รวมระยะเวลาตั้งแต่ท่านอาจารย์ให้พิมพ์เก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ จนเป็น E-book แนวทางเจริญวิปัสสนา 208 เล่ม ประมาณ 30 ปี (ตั้งแต่ 2535 - 2565)

ขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของทุกท่าน กุศลจิตทำให้เกิดปาฏิหาริย์ค่ะ


ดาวน์โหลดได้ที่นี่

E-book แนวทางเจริญวิปัสสนาความคิดเห็น 1    โดย Witt  วันที่ 13 เม.ย. 2565

เป็นประโยชน์อย่างหาค่ามิได้ครับ

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านที่มีส่วนร่วมครับ


ความคิดเห็น 2    โดย เมตตา  วันที่ 14 เม.ย. 2565

กราบยินดีในความดีของพี่กาญจนา เชื้อทองด้วยความเคารพอย่างยิ่ง และกราบยินดีในความดีของทุกๆ ท่านที่มีส่วนร่วมในการเจริญความดีค่ะ


ความคิดเห็น 3    โดย Boonyavee  วันที่ 14 เม.ย. 2565

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาในกุศลจิตของทุกท่านค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย namarupa  วันที่ 14 เม.ย. 2565

กราบอนุโมทนาในกุศลวิริยะของทุกๆ ท่านมา ณที่นี้ค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย chvj  วันที่ 17 เม.ย. 2565

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 6    โดย Selaruck  วันที่ 20 เม.ย. 2565

กราบขอบคุณและอนุโมทนาในกุศลวิริยะทุกประการของทุกท่านค่ะ


ความคิดเห็น 7    โดย yu_da2554hotmail  วันที่ 22 เม.ย. 2565

ขออนุโมทนาด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 8    โดย petsin.90  วันที่ 22 เม.ย. 2565

กราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 9    โดย วันชัย๒๕๐๔  วันที่ 24 เม.ย. 2565

ได้อ่านเรื่องราวความเป็นมาที่พี่แดง (พลอากาศตรีหญิงกาญจนา เชื้อทอง) ได้กรุณาเล่าไว้ข้างต้น รู้สึกยินดีในความดีของทุกๆ ท่าน เป็นอย่างยิ่งครับ

บันทึกที่พี่แดงเขียนเล่าไว้นี้ จะเป็นประโยชน์และทรงคุณค่าอย่างยิ่งต่อพระพุทธศาสนา และต่อประวัติการเผยแพร่พระพุทธศาสนาของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ และมูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา ที่จะไม่มีใครสามารถเล่าได้โดยละเอียดและถูกต้องไปกว่านี้ เพราะเหตุที่ พี่แดง (พลอากาศตรีหญิงกาญจนา เชื้อทอง) เป็นผู้ที่ศึกษาพระธรรม ฟังการบรรยายธรรมจากท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ มาเนิ่นนาน มั่นคงยิ่ง นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช ๒๕๒๗ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน อยู่ร่วมในเหตุการณ์ต่างๆ ตลอดมา (คลิกอ่าน : หมุนเจอ เปิดเจอ อ่านเจอ ฯลฯ จนได้ฟังธรรมจาก ท่านอาจารย์สุจินต์ ได้อย่างไร)

นอกจากพี่แดงจะติดตามฟังการบรรยายจากท่านอาจารย์โดยมั่นคงตลอดมาแล้ว พี่แดงยังเป็นสหายธรรม (ผู้ใหญ่) ท่านหนึ่ง ที่มากไปด้วยความสามารถ มีความทรงจำเหตุการณ์ เรื่องราว ความเป็นมาต่างๆ ที่ได้พบเห็น ได้สัมผัส พี่แดงจึงมีเรื่องเล่าที่ทรงคุณค่าและน่าประทับใจ ในหนทางของการเผยแพร่พระธรรมของท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ จากการได้มีโอกาสติดตามใกล้ชิดท่านอาจารย์ไปสนทนาธรรมในที่ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ผ่านบทความที่พี่แดงเขียนลงไว้ในเวปไซต์ บ้านธัมมะแห่งนี้ เป็นระยะๆ เสมอมา (คลิกอ่าน : E-book เส้นทางสายธรรม) ซึ่งแน่นอนว่า ย่อมยังความประทับใจ ซาบซึ้งใจยิ่ง ต่อผู้ที่ได้ทราบถึงความอดทน ความเพียร ความเสียสละยิ่งใหญ่ ที่ท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ได้กระทำไว้ต่อพระศาสนา เพื่อตอบแทนพระมหากรุณาคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐยิ่งพระองค์นั้น [คลิกอ่าน : อาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ผู้เสียสละและทุ่มเทเวลาให้กับศาสนาจนหมดใจ]

สำหรับเรื่องการถอดเทปการบรรยาย "แนวทางเจริญวิปัสสนา" นี้ ข้าพเจ้ามีประสบการณ์โดยตรง จากการที่ได้พบพี่แดงที่บ้านหลายต่อหลายครั้ง ด้วยว่าคงได้รับเกียรติ ความไว้วางใจ ตามสมควร พี่แดงและพี่สงบ (รศ.สงบ เชื้อทอง) จึงพาชมบ้านถึงในห้องนอน ซึ่งทำให้ได้ทราบถึงความมั่นคง ความเพียร และความตั้งใจมั่น ในการทำงานเพื่อพระศาสนา ของพี่แดง ที่ถึงกับ มีโต๊ะทำงานที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งชุด ในห้องนอน ที่พี่แดงกรุณาเล่าว่า ทำงานจนง่วงก็นอน ตื่นมา ก็ได้ทำงานต่อทันที สะดวกมาก นอกจากการทำงานในห้องทำงานด้านล่างที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์อีกชุดหนึ่งด้วยเช่นกัน เพื่อการถอดเทปคำบรรยาย "แนวทางเจริญวิปัสสนา" ซึ่งได้ทราบในวันที่ได้อ่านบทความนี้ว่า การทั้งปวง ที่ได้พบได้เห็นได้รับรู้มาตลอดหลายปี (มากๆ) นั้น สำเร็จลงแล้ว ด้วยความอดทน ความเพียร และความงดงาม (แห่งใจของทุกท่าน) ที่น่ายินดียิ่ง

กราบเท้าท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพและระลึกในพระคุณยิ่งที่สุดของชีวิตในชาตินี้ ความเมตตาอันไม่มีประมาณของท่าน จากความอดทนและความเพียร ที่ได้บรรยายธรรมและสนทนาธรรม มาตลอดต่อเนื่องยาวนานกว่า ๖๐ ปีนั้น ก่อให้เกิดคุณูปการใหญ่หลวงต่อพระพุทธศาสนา อันหาประมาณค่ามิได้ เป็นกุศลกรรม ที่นำพาผู้คนมากมายที่ได้เคยสะสมบุญไว้แต่ปางก่อน ที่มีโอกาสได้รับฟัง ได้มีความเจริญมั่นคงขึ้นในธรรม ทั้งยังเป็นโอกาสให้ทุกๆ ท่าน ได้ทำงานการเจริญกุศลประการต่างๆ เพื่อสนองคุณพระศาสนา เป็น ณ กาลครั้งหนึ่ง ของโอกาสอันเลิศที่สุดในสังสารวัฏฏ์ยาวนาน ของบุคคล ที่ได้มีโอกาสนั้น บำเพ็ญบารมีต่างๆ เพื่อยังความไพบูลย์ ในธรรม จนกว่าจะถึงวันนั้น

กราบยินดียิ่ง ในความดีของทุกๆ ท่าน มา ณ ที่นี้ ด้วยใจจริงครับ

วันชัย ภู่งาม

วันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕


ความคิดเห็น 10    โดย jirat wen  วันที่ 27 เม.ย. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 11    โดย Wiyada  วันที่ 27 เม.ย. 2565

กราบอนุโมทนาในกุศลจิตของทุกๆ ท่านค่ะ


ความคิดเห็น 12    โดย psopa  วันที่ 27 เม.ย. 2565

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 13    โดย Nataya  วันที่ 27 เม.ย. 2565

สาธุ สาธุ สาธุ กราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 14    โดย chaweewanksyt  วันที่ 27 เม.ย. 2565

ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตและความวิริยะของทุกท่าน ขอบุญกุศลในครั้งนี้จงอยู่คู่ฟ้าดินสลาย ขอให้พระธรรมที่ถูกต้องปรากฏให้ทั่วโลก…เพื่อผู้มีจักษุจักเห็นได้

สาธุ

สาธุ

สาธุ


ความคิดเห็น 15    โดย naruemolk  วันที่ 27 เม.ย. 2565

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 16    โดย orawan.c  วันที่ 27 เม.ย. 2565

กราบอนุโมทนาในกุศลวิริยะของทุกๆ ท่าน ค่ะ


ความคิดเห็น 17    โดย talaykwang  วันที่ 27 เม.ย. 2565

กราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะ ทุกๆ ท่านอย่างยิ่งค่ะ


ความคิดเห็น 18    โดย สิริพรรณ  วันที่ 28 เม.ย. 2565

ยินดีกับท่านที่ได้สะสมขณะที่ประเสริฐ อย่างยิ่งในสังสารวัฏฏ์ ในการเผยแพร่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าให้สืบต่อไป เป็นประโยชน์กับผู้อื่นให้ได้รู้ความจริงนับจำนวนชีวิตและเวลาแต่ละขณะจิตไม่ได้เลยค่ะ


ความคิดเห็น 19    โดย danmyhome  วันที่ 28 เม.ย. 2565

กราบท่านอาจารย์สุจินต์, ขออนุโมทนาในกุศลของทุกๆ ท่านที่ได้ช่วยให้พระธรรมแพร่หลายมั่นคงเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจได้มีความเข้าใจที่ถูกต้องตรงตามที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้อย่างแท้จริง


ความคิดเห็น 20    โดย ผู้ร่วมเดินทาง  วันที่ 5 พ.ค. 2565

ขอกราบขอบพระคุณและขออนุโมทนาในกุศลวิริยะของพี่แดง อาจารย์สงบ และสหายธรรมทุกๆ ท่านที่ได้เจริญกุศลอันสำคัญในการสืบทอดความเข้าใจที่ถูกต้องของพระอรหันต์สัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านอาจารย์สุจินต์ได้อุทิศตนในการประกาศคำจริงให้ชาวพุทธได้เข้าใจถูกเห็นถูก ไม่ถูกเบียดเบียนจากความเห็นผิด เข้าใจผิด ที่จะทำให้พระสัจธรรมเลอะเลือนไปจากความเข้าใจที่ถูกต้อง

กุศลเจตนาครั้งนี้จึงถือได้ว่าเป็นการดำรงรักษาพระศาสนาให้มั่นคงไว้ในความเข้าใจของชาวพุทธในรุ่นนี้และรุ่นลูกรุ่นหลานต่อๆ ไป ให้ได้รับประโยชน์จากพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง คุณค่าแห่งการเจริญกุศลย่อมไม่อาจประเมินได้ด้วยวัตถุสิ่งของ แก้วมณีอันมีค่าอื่นๆ ได้แต่อย่างใดเลย


ความคิดเห็น 21    โดย นก ธนพร  วันที่ 2 ม.ค. 2566

ขออนุโมทนาสาธุ ค่ะ ในจิตที่เป็นกุศลเพื่อสืบทอด คำสอนพระพุทธศาสนา ที่ถูกต้อง ให้แก่ชนรุ่นหลังใด้ศึกษาพระธรรม คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ถูกต้อง ไม่หลงไปไกลออกนอก คำสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ขออนุโมทนาสาธุค่ะ


ความคิดเห็น 22    โดย capacitor4  วันที่ 2 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกๆ ประการค่ะ


ความคิดเห็น 23    โดย Wisaka  วันที่ 3 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศลทุกๆ ประการค่ะ


ความคิดเห็น 24    โดย piew  วันที่ 4 ม.ค. 2566

ขอกราบอนุโมทนากับความสำเร็จในการทำ Ebookครั้งนี้ ของทุกท่าน นับเป็นผลบุญครั้งยิ่งใหญ่ที่ท่านทำกับพระพุทธศาสนา นะคะ


ความคิดเห็น 25    โดย ทรงศักดิ์  วันที่ 5 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 26    โดย sdangprapai  วันที่ 20 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาในกุศลของทุกท่านค่ะ


ความคิดเห็น 27    โดย Komsan  วันที่ 24 ม.ค. 2566

กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง และขออนุโมทนาบุญด้วยครับ


ความคิดเห็น 28    โดย aparidod  วันที่ 27 ม.ค. 2566

สาธุๆ ครับ


ความคิดเห็น 29    โดย panasda  วันที่ 28 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 30    โดย เฉลิมพร  วันที่ 30 ม.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 31    โดย kullawat  วันที่ 9 ก.พ. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 32    โดย pamali  วันที่ 14 ก.พ. 2566

กราบขอบพระคุณและกราบอนุโมทนากุศลวิริยะของทุกท่านค่ะ


ความคิดเห็น 33    โดย นิคม  วันที่ 6 มี.ค. 2566

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 34    โดย aurasa  วันที่ 26 มี.ค. 2566

กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ และคณะ พร้อมทั้งขออนุโมทนาค่ะ ในกุศลวิริยะ ของท่านสมาชิกทุกท่านมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 35    โดย puttara2424  วันที่ 26 มี.ค. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 36    โดย palsawangpattanagul  วันที่ 20 มิ.ย. 2566

ยินดีในกุศลค่ะ