มหัคคตอารมณ์
โดย บ้านธัมมะ  13 มิ.ย. 2551
หัวข้อหมายเลข 8883

มหัคคตอารมณ์

มหา (ใหญ่) + คต (ไป ถึง) + อารมฺมณ (อารมณ์)

อารมณ์ที่เป็นมหัคตธรรม คือ ถึงความเป็นใหญ่ หมายถึง มหัคคตจิต ๒๗ และเจตสิกที่ประกอบ ๓๕ ในขณะที่ถูกจิตดวงใดดวงหนึ่งรู้ เช่น ในขณะที่ออกจากฌานแล้ว มีปัจจเวกขณวิถีเกิดขึ้นพิจารณาองค์ฌาน ขณะนั้นมหากุศลญาณสัมปยุตต์ก็มีมหัคคตอารมณ์ความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 12 มิ.ย. 2563

ขออนุโมทนาครับ