ความเข้าใจพระธรรมเป็นสาระสำคัญที่สุดในชีวิต
โดย บ้านธัมมะ  8 มี.ค. 2550
หัวข้อหมายเลข 3007

คำกล่าวของท่านอาจารย์ สุจินต์ บริหารวนเขตต์

ในโอกาสเข้ารับรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนา

เนื่องในวันสตรีสากลขององค์การสหประชาชาติ

๗ มีนาคม พุทธศักราช ๒๕๕๐


ท่านประธานและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพ

ดิฉันขอขอบคุณคณะกรรมการที่ได้มอบรางวัลสตรีดีเด่นในพระพุทธศาสนาแก่ดิฉัน เนื่องในวันสตรีสากลขององค์การสหประชาชาติ ดิฉันขอถือโอกาสนี้กล่าวถึงสตรีและพระพุทธศาสนา

คนส่วนมากเมื่อคิดถึงพระพุทธศาสนาก็มักจะคิดถึงพระภิกษุ แต่พระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงนั้น ผู้ที่ศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามย่อมรู้แจ้งความจริงได้, ฉะนั้น พุทธบริษัทจึงมี ๔ คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก อุบาสิกา ในสมัยที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงดำรงพระชนม์ มีภิกษุณีจำนวนมาก และมีอุบาสิกาที่เป็นเลิศในทางต่างๆ กันหลายท่าน ดิฉันขอยกตัวอย่าง ชีวิตของท่านอุบาสิกาวิสาขาและท่านอุบาสิกาขุชชุตตรา

ท่านวิสาขาเป็นธิดาของเศรษฐีผู้หนึ่ง เมื่อท่านมีอายุ ๗ ขวบ ท่านได้ฟังพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแล้วได้บรรลุเป็นพระโสดาบัน ท่านได้แต่งงานและมีบุตรหลานเป็นจำนวนมาก และดำรงอยู่ในเพศฆราวาสตลอดชีวิต

ท่านอุบาสิกาวิสาขา ได้ไปเฝ้าพระผู้มีพระภาค ฟังพระธรรม และมีศรัทธาดูแลบำรุงพระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นนิจ พระผู้มีพระภาคทรงยกย่องท่านว่า เป็นอุบาสิกาผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลายผู้ยินดียิ่งในการถวายทาน

ท่านอุบาสิกาขุชชุตตรา ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่ง ของอุบาสิกา ผู้เป็นเลิศในพระพุทธศาสนา ท่านเป็นทาสีของพระนางสามาวดี วันหนึ่งท่านได้ฟังพระผู้มีพระภาคทรงแสดงธรรมและได้บรรลุเป็นพระโสดาบันบุคคล ท่านได้แสดงธรรมตามที่ได้ฟังจากพระผู้มีพระภาคแก่พระนางสามาวดีและหญิงบริวาร ๕๐๐ ท่านขุชชุตตราได้ดำเนินชีวิตในเพศฆราวาสตลอดชีวิต พระผู้มีพระภาคทรงยกย่องท่านอุบาสิกาขุชชุตตรา เป็นผู้เลิศกว่าอุบาสิกาทั้งหลาย ผู้เป็นพหุสูต

ชีวิตของท่านอุบาสิกาวิสาขาและท่านอุบาสิกาขุชชุตตรา เป็นตัวอย่างของสตรีผู้เลิศในพระพุทธศาสนาอย่างแท้จริง เพราะฉะนั้น ไม่ว่าหญิงหรือชายก็สามารถศึกษาและประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมได้

พระนาม “อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า” มาจากคำที่มีความหมายว่า “ผู้ทรงตรัสรู้ (รู้แจ้งอริยสัจจธรรม) ” พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประจักษ์ความจริงของสภาพธรรม ความจริงของสภาพธรรมนั้นเป็นอริยสัจจธรรม เมื่อทรงตรัสรู้แล้วก็ได้ทรงแสดงธรรมแก่สัตว์โลกทั้งหลายตลอดพระชนม์ชีพเป็นเวลา ๔๕ ปี

ผู้ที่ไม่ได้ฟังพระธรรมก็ย่อมไม่เข้าใจความจริงของสภาพธรรม ที่ปรากฏในชีวิตประจำวัน จึงยึดถือทุกสิ่งทุกอย่างว่าเป็นตัวตน เป็นสัตว์ บุคคล

พระผู้มีพระภาคทรงแสดงหนทางอบรมเจริญปัญญาอย่างละเอียด ทรงแสดงเหตุและปัจจัยที่ทำให้การอบรมปัญญาเจริญขึ้น ซึ่งโดยย่อ ก็คือ การฟังธรรมและเห็นประโยชน์ของการศึกษาธรรม เมื่อปัจจัยทั้งสองนี้เกิดขึ้นบ่อยๆ เนืองๆ ปัญญาก็ย่อมอบรมเจริญขึ้นได้

การอบรมเจริญปัญญานั้นไม่จำกัดวัย การศึกษา อาชีพ ความเป็นอยู่ ความสามารถทางโลก สถานภาพ สุขภาพ บุคลิกภาพ หรือเพศแต่อย่างใด

ข้อความในสังยุตตนิกาย มหาวารวรรค นิพเพธิกปัญญาสูตร พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๔ ประการนี้ อันบุคคลเจริญแล้ว กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นผู้มีปัญญาเป็นเครื่องชำแรกกิเลส ธรรม ๔ ประการ เป็นไฉนคือ การคบสัตบุรุษ ๑ การฟังสัทธรรม ๑ การกระทำไว้ในใจโดยแยบคาย ๑ การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม ๑

เราควรจะรู้จุดประสงค์ของการฟังธรรมว่า มิใช่เพื่อตนเอง มิใช่เพื่อลาภ สักการะชื่อเสียง มิใช่เพื่อการยกย่องว่าเป็นคนฉลาดมีปัญญา จุดประสงค์ที่แท้จริงนั้นเพื่อรู้จักตนเอง รู้ความจริงว่ายังไม่เข้าใจธรรมตามความเป็นจริง เช่น ไม่รู้ความจริงว่า สิ่งที่ปรากฏทางตาเป็นธรรมอย่างหนึ่ง และเสียงที่ปรากฏทางหูก็เป็นธรรมอีกอย่างหนึ่ง เป็นต้น

ความเข้าใจพระธรรม การอนุเคราะห์ผู้อื่นให้เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของพระธรรมนั้นเป็นสาระสำคัญที่สุดในชีวิต การสงเคราะห์ช่วยเหลือสังคมนั้นไม่มีวันจบสิ้นและไม่สามารถให้เกิดความสงบสุขได้ เมื่อไม่เข้าใจพระธรรม ความทุกข์ก็จะบรรเทาและหมดสิ้นไปไม่ได้ เพราะไม่รู้เหตุที่แท้จริงของปัญหาต่างๆ เหตุที่แท้จริงของปัญหาและความทุกข์ทั้งหลายนั้นก็ คือ โลภะ โทสะ โมหะ

พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้และทรงแสดงทุกขอริยสัจจะ ทุกขอริยสัจจะนั้นเป็นทุกข์ของสัตว์โลกทั้งปวง ไม่ใช่ว่าทุกข์ของชายก็อย่างหนึ่ง และทุกข์ของหญิงก็อีกอย่างหนึ่ง เหตุที่ทำให้เกิดทุกข์ของสัตว์โลกนั้นคือ โลภะความอยาก ความติดข้องต้องการโลกที่ปรากฏทางตา ทางหู ทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย และทางใจ พระผู้มีพระภาคทรงตรัสรู้ และทรงแสดงว่า ตัณหาคือโลภะ ความติดข้องนั้น เป็นเหตุของทุกข์

พระองค์ทรงตรัสรู้เหตุของปัญหาทั้งหลายในโลก จึงทรงแสดง หนทางที่จะพ้นจากปัญหาทั้งปวงได้ คือ ปัญญา ความเข้าใจความจริงของโลก ซึ่งจะทำให้โลกที่เราอาศัยอยู่นี้เป็นโลกที่สงบยิ่งขึ้น

ขอให้ทุกท่านสนใจศึกษาพระธรรมโดยละเอียดและถูกต้องยิ่งขึ้น เพื่อโลกจะได้สงบสุขด้วยการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงแสดงไว้แล้วความคิดเห็น 1    โดย devout  วันที่ 8 มี.ค. 2550

รู้สึกปลื้มปิติยินดีเป็นอย่างยิ่ง

ขอขอบคุณบ้านธัมมะ และขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย หมาย  วันที่ 8 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์ครับ


ความคิดเห็น 3    โดย wannee.s  วันที่ 8 มี.ค. 2550
ขออนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็น 4    โดย กุมารน้อย  วันที่ 9 มี.ค. 2550

ขออนุโมทนากับท่านอาจารย์ครับ


ความคิดเห็น 5    โดย sue  วันที่ 10 มี.ค. 2550

วันเสาร์ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๐ เวลาประมาณ ๑๔.๑๓ น.

เรียนกราบเท้ามุทิตาด้วย อนุโมทนาท่านอาจารย์ ด้วยความลึกซึ้งในพระธรรมที่ท่านอาจารย์ได้เมตตากรุณาอบรมสั่งสอนดิฉันและเพื่อนเพื่อนสหายธรรมทุกทุกท่านมา ในตลอด ๒๓ ปี ที่ดิฉันอยู่กับท่านอาจารย์มา และยินดี และอนุโมทนา กับทุกทุกท่านจริงจริง ที่ได้มีโอกาสมาศึกษาธรรม และอยู่กับท่านอาจารย์


ความคิดเห็น 6    โดย TSP  วันที่ 10 มี.ค. 2550

ขอกราบอนุโมทนาเป็นอย่างสูงยิ่ง


ความคิดเห็น 7    โดย medulla  วันที่ 10 มี.ค. 2550
กราบขออนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็น 8    โดย Komsan  วันที่ 12 มี.ค. 2550

ขอกราบอนุโมทนา ท่านอาจารย์ครับ


ความคิดเห็น 9    โดย natnicha  วันที่ 13 มี.ค. 2550

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ที่เคารพค่ะ เป็นคำกล่าวที่ซาบซึ้งมากๆ ค่ะ


ความคิดเห็น 10    โดย aurasa  วันที่ 23 มี.ค. 2550
ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์อย่างสุดซึ้งค่ะ

ความคิดเห็น 11    โดย oom  วันที่ 24 เม.ย. 2550

ขอกราบอนุโมทนาแสดงความยินดีกับท่านอาจารย์ด้วยค่ะ


ความคิดเห็น 12    โดย Anutta  วันที่ 26 เม.ย. 2550

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง ชาตินี้ดิฉันไม่หวังสิ่งใดแล้ว แค่ได้พบได้ฟังคำอธิบายจากพระไตรปิฎกของท่านอาจารย์ ก็รู้สึกว่าคุ้มค่าที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้แล้ว


ความคิดเห็น 13    โดย unknown  วันที่ 28 เม.ย. 2550
กล่าวได้ถูกต้องแล้วครับ ขออนุโมทนา

ความคิดเห็น 14    โดย pornchai.s  วันที่ 30 เม.ย. 2550


ความคิดเห็น 15    โดย orawan.c  วันที่ 1 พ.ค. 2550

ขออนุโมทนา และขอเชิญชวนผู้สนใจอ่านและแสดงความคิดเห็นเรื่อง การบรรจุให้พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติของประเทศไทย ไว้ในรัฐธรรมนูญ อ่านและศึกษากระทู้นี้อย่างใส่ใจ แล้วใคร่ครวญไตร่ตรอง พิจารณาด้วยเหตุผลน่าจะได้คำตอบ


ความคิดเห็น 16    โดย pirmsombat  วันที่ 1 พ.ค. 2550

ขอกราบอนุโมทนา กราบแสดงความมุฑิตา และ กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ ที่กรุณาสอนให้ผมเข้าใจธรรมได้บ้างพอสมควร ตามกำลังป้ญญาของผม


ความคิดเห็น 17    โดย suntarara  วันที่ 12 พ.ค. 2550
ขอกราบอนุโมทนากับท่านอาจารย์สุจินต์ ด้วยความเคารพยิ่งค่ะ

ความคิดเห็น 18    โดย แล้วเจอกัน  วันที่ 2 ก.ย. 2550

นี่แหละสาระ


ความคิดเห็น 19    โดย พุทธรักษา  วันที่ 4 ก.ย. 2550

นี่แหละ ผู้มีปัญญา กัลยาณมิตรที่แท้จริง.


ความคิดเห็น 20    โดย SIRICHAI  วันที่ 3 ต.ค. 2551

เป็นลาภอันประเสริฐโดยแท้ที่พวกเราลูกศิษย์ ได้พบท่านอาจารย์สุจินต์และได้ฟังธรรม ผมต้องใช้เวลาเป็น ๑๐ ปี กว่าจะรู้จักสติปัฏฐาน แต่ก็ยังโชคดีที่รู้จักสติ สหายธรรมอีกหลายคนยังไม่รู้จักสติ และคงจะตามผมไปในไม่ช้า

ขอเรียนท่านอาจารย์สุจินต์และท่านวิทยากรทั้งหลายว่า ความวิริยะและเมตตาของท่านทั้งหลายไม่ไร้ผล บุญกุศลอันใดที่กระทำเพื่อพวกเราด้วยสัจจะนี้ ขอคำว่ายากในการบรรลุธรรมในอนาคตจงอย่าได้มีในท่านอาจารย์และวิทยากรทั้งหลาย


ความคิดเห็น 21    โดย pornpaon  วันที่ 26 ต.ค. 2551

กราบขอบพระคุณ

กราบอนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์

ด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะ


ความคิดเห็น 22    โดย สุภาพร  วันที่ 27 ต.ค. 2551
ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ค่ะ

ความคิดเห็น 23    โดย เซจาน้อย  วันที่ 27 ต.ค. 2551

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ด้วยครับ


ความคิดเห็น 24    โดย suwit02  วันที่ 15 พ.ย. 2551

สาธุ


ความคิดเห็น 25    โดย เมตตา  วันที่ 15 พ.ย. 2551

ความเข้าใจพระธรรมเป็นสาระสำคัญที่สุดในชีวิต ความเข้าใจพระธรรม การอนุเคราะห์ผู้อื่นให้เข้าใจ และเห็นประโยชน์ของพระธรรมนั้นเป็นสาระสำคัญที่สุดในชีวิต

กราบขออนุโมทนาท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ค่ะ


ความคิดเห็น 26    โดย captpok  วันที่ 6 ม.ค. 2552

ถ้าไม่พบอาจารย์สุจินต์ ผมคงไปนั่งสมาธิอยู่ที่ใหนสักแห่งโดยคิดว่าเป็นทางที่สามารถบรรลุธรรมได้โดยที่ไม่มีความรู้เลย

กราบฃออนุโมธนาท่านอาจารย์สุจินต์ ครับ


ความคิดเห็น 27    โดย คุณ  วันที่ 19 ม.ค. 2552
ขอกราบอนุโมทนาในกุศลจิตของท่านอาจารย์ค่ะ

ความคิดเห็น 28    โดย ศิณอนงค์  วันที่ 20 ม.ค. 2552
กราบอนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็น 29    โดย opanayigo  วันที่ 8 มิ.ย. 2552

อนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 30    โดย จักรกฤษณ์  วันที่ 11 มิ.ย. 2552

ขอกราบอนุโมทนาท่านอาจารย์ครับ


ความคิดเห็น 31    โดย kinder  วันที่ 19 ก.ค. 2553

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 32    โดย pamali  วันที่ 10 ม.ค. 2556
กราบอนุโมทนาค่ะ

ความคิดเห็น 33    โดย jaturong  วันที่ 17 พ.ค. 2556

ขอบคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 34    โดย ใหญ่ราชบุรี  วันที่ 23 ม.ค. 2557

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ

ขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะ


ความคิดเห็น 35    โดย cloudy  วันที่ 16 ธ.ค. 2557

กราบขอบพระคุณ ท่านอาจารย์ครับ


ความคิดเห็น 36    โดย Nitchare  วันที่ 16 ก.ค. 2559

ขอกราบอนุโมทนา สาธุค่ะ


ความคิดเห็น 37    โดย swanjariya  วันที่ 18 เม.ย. 2560

กราบเท้าท่านอาจารย์ด้วยความเคารพยิ่ง

กราบอนุโมทนาขอบพระคุณในความตั้งใจและความมุ่งมั่นของท่านอาจารย์ในการรักษาพระศาสนามาตลอดระยะเวลายาวนาน

กราบเท้าอนุโมทนาในความเมตตาของท่านอาจารย์ที่มีต่อทุกคน


ความคิดเห็น 38    โดย สิริพรรณ  วันที่ 29 ส.ค. 2560

แม้จะรู้ไม่ได้ว่า ชาติก่อนเคยได้ฟังพระธรรมหรือไม่ เคยได้เฝ้า ได้พบ ผู้รู้พระธรรม เข้าใจธรรม หรือไม่ แต่ชาตินี้ ได้พบ ได้ฟัง ได้สะสมความเข้าใจจากการฟังพระธรรม ที่ถ่ายทอดจากผู้มีปัญญา ประกอบด้วยความมั่นคงในพระธรรม มีความเกื้อกูล กรุณา อดทน เพื่อให้ผู้อื่นได้มีโอกาสได้ฟังความจริง ไม่ย่อท้อในทุกสถานการณ์ ทั้งสถานที่ และเวลาตลอดระยะเวลาที่ยาวนานที่ท่านอาจารย์ได้เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อรักษาพระศาสนา และเพื่อให้ผู้อื่นได้เข้าใจพระธรรม เป็นเหตุแล้วที่ผู้ฟังมากมายได้รับผล คือ ความเข้าใจความจริงที่มีคุณค่าที่สุดในชีวิต

สำหรับความรู้สึกของข้าพเจ้าแล้วสิ่งใดที่แสวงหา ได้มา ตลอดชีวิต ไม่มีค่าเลย เมื่อเทียบกับความเข้าใจพระธรรมที่ได้รับการถ่ายทอดจากท่านอาจารย์ค่ะ

กราบแทบเท้าบูชาพระคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพยิ่ง


ความคิดเห็น 39    โดย ประสาน  วันที่ 5 ธ.ค. 2561

สาธุ สาธุ สาธุ อนุโมทามิ


ความคิดเห็น 40    โดย chatchai.k  วันที่ 24 พ.ค. 2563

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 41    โดย chatchai.k  วันที่ 11 มิ.ย. 2564

อบรมปัญญาให้เข้าใจความจริง จะเป็นประโยชน์ทั้งชาตินี้ และชาติต่อๆ ไป กุศลที่ทำได้เสมอๆ คือ การฟังพระธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง มีคุณค่ามหาศาลสำหรับชีวิตที่ต้องเดินทางต่อไป อีกแสนไกล และกันดาร

ขอเชิญศึกษาพระธรรม...

รวมลิงก์เมนูต่างๆ ในเว็บไซต์

พระไตรปิฎก

ฟังธรรม

วีดีโอ

ซีดี

หนังสือ

กระดานสนทนา

การที่ได้มีโอกาสศึกษาพระธรรม ฟังพระธรรม ทำให้มีความเข้าใจตามความเป็นจริงว่า ทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏแล้วก็หมดไป ไม่ว่าจะเป็นทางตา ทางหูทางจมูก ทางลิ้น ทางกาย ทางใจ จิตทุกขณะเกิดขึ้นแล้วก็ดับไป หมดไป ไม่มีอะไรเหลือเลยจริงๆ จากภพหนึ่งไปอีกภพหนึ่ง ดังนั้น เมื่อเป็นเช่นนี้ สิ่งที่ควรสั่งสมไปทุกภพทุกชาติ นั่นก็คือ กุศล (รวมถึงการอบรมเจริญปัญญา ในชีวิตประจำวันด้วย)


ความคิดเห็น 42    โดย Kalaya  วันที่ 20 ธ.ค. 2565

กราบแทบเท้า ท่านอาจารย์สุจินต์ ที่ได้กล่าว คำที่พุทธองค์ตรัสรู้ ให้ได้ยินแล้วกล่าวตามได้ในโอกาสที่เป็นค่ะ

พระธรรมลึกซึ้ง แต่รู้ได้ทีละนิดเหมาะควรแก่ผู้ที่ได้ศึกษา

กราบอนุโมทนาสาธุในความดีค่ะและจะลึกพระคุณท่านอาจารย์ค่ะ


ความคิดเห็น 43    โดย meenalovechoompoo  วันที่ 20 ธ.ค. 2565

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 44    โดย เมตตา  วันที่ 20 ธ.ค. 2565

กราบเท้าบูชาคุณท่านอาจารย์สุจินต์ บริหารวนเขตต์ ด้วยความเคารพอย่างยิ่งค่ะ