แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างการก่อสร้างอาคารสนทนาธรรม บ้านธัมมะ ภาคใต้
โดย มศพ.  26 ม.ค. 2566
หัวข้อหมายเลข 45505

ขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรัย


การก่อสร้างอาคารสนทนาธรรมบ้านธัมมะ ภาคใต้ ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา (มศพ.) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ มศพ. ครั้งที่ ๑/๑๕๖๖ จึงได้มีมติเห็นชอบ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้างการก่อสร้างอาคารสนทนาธรรมบ้านธัมมะ ภาคใต้ ระยะที่ ๑ รวม ๕ คน เพื่อดำเนินพิจารณาตรวจรับงานต่อไป มีรายนามดังต่อไปนี้

๑. นายอัครา ลาภาพัฒนวณิชย์

๒. นายชาญวิทย์ รัตนชาติ

๓. แพทย์หญิงศิริลักษณ์ เลิศพงษ์พิรุฬห์

๔. เภสัชกรหญิงวิรงรอง เลิศพงษ์พิรุฬห์

๕. นางเพลินพันธ์ ลาภาพัฒนวณิชย์
ตามคำขออนุมัติแต่งตั้งจาก พล.ต.วีระ พลวัฒน์ กรรมการและเลขานุการ มูลนิธิศึกษาและเผยแพร่พระพุทธศาสนา


... ขอความเจริญมั่นคงในกุศลธรรมจงมีแด่ทุกท่าน ...ความคิดเห็น 1    โดย chatchai.k  วันที่ 26 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 2    โดย jirat wen  วันที่ 29 ม.ค. 2566

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย kullawat  วันที่ 19 เม.ย. 2566

กราบอนุโมทนาค่ะ