วิปัสสนาภาวนา
โดย บ้านธัมมะ  23 ก.ค. 2551
หัวข้อหมายเลข 9336

วิปัสสนาภาวนา

วิ (วิเศษ แจ้งฯ) + ปสฺสนา (เห็น) + ภาวนา (การอบรม การเจริญ)

การอบรมเพื่อความเห็นแจ้ง การเจริญปัญญาเพื่อเห็นอย่างวิเศษ หมายถึง การเจริญปัญญาเพื่อเห็นแจ้งสภาพธรรมตามความเป็นจริงตามลำดับขั้น จากขั้นต้น คือ การอบรมสติปัฏฐาน เป็นการเจริญวิปัสสนาเพื่อเห็นแจ้งลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม จนสติปัฏฐานถึงความสมบูรณ์ วิปัสสนาญานซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดขึ้นพร้อมกับมหากุศลจิตญาณสัมปยุตต์ จึงเกิดขึ้นเห็นสภาพธรรมอย่างวิเศษ คือประจักษ์แจ้งไตรลักษณะของนามธรรมและรูปธรรม วิปัสสนาญาณจะเกิดขึ้นเป็นไปตามลำดับขั้นของปัญญาที่เจริญยิ่งขึ้น ตั้งแต่วิปัสสนาญาณที่ ๑ (นามรูปปริจเฉทญาณ) จนถึงวิปัสสนาญาณที่๑๒ (อนุโลมญาณ) จะมีสังขารคือนามธรรมและรูปธรรมเป็นอารมณ์

วิปัสสนาญาณที่ ๑๓ (โคตรภูญาณ) วิปัสสนาญาณที่ ๑๔ (มรรคญาณ) วิปัสสนาญาณที่ ๑๕ (ผลญาณ) มีวิสังขารคือพระนิพพานเป็นอารมณ์

วิปัสสนาญาณที่ ๑๖ (ปัจจเวกขณญาณ) มีมรรคจิต ผลจิต พระนิพพาน กิเลสที่ละแล้ว และกิเลสที่เหลืออยู่เป็นอารมณ์ความคิดเห็น 1    โดย pornpaon  วันที่ 8 ส.ค. 2551

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย toangsg  วันที่ 22 ต.ค. 2552

กราบอนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย toangsg  วันที่ 14 พ.ย. 2552

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 4    โดย KANNA  วันที่ 18 ก.ค. 2553

ขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 5    โดย คุณ  วันที่ 3 ส.ค. 2553

กราบอนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 6    โดย nopwong  วันที่ 28 พ.ย. 2555

ขออนุโมทนา


ความคิดเห็น 7    โดย chatchai.k  วันที่ 5 พ.ค. 2563

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 8    โดย chotipong  วันที่ 22 ก.ค. 2563

ขอบพระคุณและขออนุโมทนาครับ