มิตรดี
โดย unnop.h  25 ก.ค. 2564
หัวข้อหมายเลข 34881

* โดยทั่วไป ก็มักจะคิดว่ามิตรดีคือเพื่อนรักที่สนิทสนม คุ้นเคยกัน คอยช่วยเหลือกิจการงาน และในเรื่องต่างๆ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นประโยชน์เกื้อกูลกันตามสมควร แต่ก็ไม่อาจจะช่วยกันให้พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ได้เลย ถ้าไม่ได้มีความเข้าใจพระธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดง

* มิตรดี หรือ กัลยาณมิตร ที่แท้จริง ก็คือผู้ที่มีความเข้าใจถูกในธรรม และมีจิตอนุเคราะห์เกื้อกูลให้ผู้อื่นได้เข้าใจถึงหนทางในการอบรมเจริญปัญญา เพื่อรู้สภาพธรรมที่มีจริงๆ ที่กำลังปรากฏในขณะนี้ ซึ่งจะนำไปสู่การรู้แจ้งอริยสัจจธรรม และดับกิเลส พ้นจากทุกข์ในสังสารวัฏฏ์ได้ในที่สุด

* ดังนั้นกัลยาณมิตรสูงสุด ไม่มีผู้ใดเสมอได้เลย ก็คือพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพราะพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาคุณที่ทรงบำเพ็ญพระบารมีมาอย่างยาวนาน ก็เพื่อที่จะได้ทรงอนุเคราะห์เกิ้อกูลสัตว์โลก ให้ได้รู้ความจริงและพ้นจากทุกข์ได้อย่างแท้จริง

* พระอริยสาวก คือผู้ที่ได้ฟังพระธรรมอบรมเจริญปัญญา รู้แจ้งอริยสัจจธรรมเป็นพระอริยบุคคลทั้งที่เป็นบรรพชิต และคฤหัสถ์ ตลอดจนกัลยาณปุถุชน คือผู้ที่แม้จะยังไม่สามารถดับกิเลสเป็นพระอริยบุคคลได้ แต่มีความเข้าใจพระธรรมถูกต้อง ก็เป็นกัลยาณมิตรทั้งสิ้น เพราะสามารถที่จะเกื้อกูลผู้อื่นให้มีความเข้าใจพระธรรมได้ถูกต้องตามระดับปัญญาของแต่ละบุคคล

* จะรู้จักมิตรดี ได้รับประโยชน์จากมิตรดี และเป็นมิตรดีกับผู้อื่นได้จริงๆ ก็ต่อเมื่อมีความเข้าใจพระธรรมอย่างมั่นคง


โดย อ.อรรณพ หอมจันทร์

อ่านหัวข้ออื่นๆ คลิกที่นี่ ... คติธรรมความคิดเห็น 1    โดย petsin.90  วันที่ 25 ก.ค. 2564

กราบขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 2    โดย chatchai.k  วันที่ 25 ก.ค. 2564

ขออนุโมทนาครับ


ความคิดเห็น 3    โดย ก.ไก่  วันที่ 6 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ


ความคิดเห็น 4    โดย Wisaka  วันที่ 27 ก.พ. 2567

ขอบพระคุณ และขออนุโมทนาค่ะ